Obligacje to termin, tak powszechny, że na pewno wszyscy go znają, ale nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę kryje się za tym znajomo brzmiącym słowem. Czym zatem są obligacje i w jaki sposób inwestujesz lokując w nich swój kapitał? Krótko mówiąc, obligacja jest rodzajem pożyczki, w której emitent obligacji jest pożyczkobiorcą, a obligatariusz, czyli klient nabywający obligacje, pożyczkodawcą.

Czym są i jak działają obligacje?

 

Otóż obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii. W momencie wejścia w jego posiadanie stajesz się obligatariuszem, czyli właścicielem obligacji, a emitent obligacji wyraża zgodę na bycie Twoim dłużnikiem. Emitent – jako dłużnik – tym samym zobowiązuje się do spełnienia wobec Ciebie określonego świadczenia, mającego zazwyczaj charakter pieniężny. Za zobowiązania wobec Ciebie wynikające z obligacji, emitent odpowiada całym swoim majątkiem.

 

 

Dlaczego inwestować w obligacje u nas?

 

Wybierając inwestowanie z Grupą Copernicus masz pewność, że przychodzisz do ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w analizie spółek oraz przeprowadzaniu emisji obligacji. Oceniając projekty, nie kierujemy się tylko wielkością spółki emitenta. Kluczowym kryterium jest dla nas potencjał przedsięwzięcia i korzyści, jakie może wygenerować dla naszych klientów.

 

Obligacje, które Ci proponujemy – będące produktem znajdującym się w ofercie domu maklerskiego, nie TFI – mają różnorodny horyzont inwestycji. Pochodzą tylko od starannie wyselekcjonowanych emitentów, a ich wprowadzenie do oferty zawsze poprzedzamy wieloetapową analizą spółki zarówno od strony finansowej, jak i prawnej.

 

 

Ryzyko

 

Inwestycja w dłużne papiery wartościowe na okres krótszy, niż termin wykupu, obarczona jest ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności rynku. Ponadto inwestycja w te instrumenty finansowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta polegającym na nie wywiązaniu się przez niego ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych.

 

 

Rynek wierzytelności

 

Dlaczego rynek wierzytelności jest świetnym pomysłem na inwestowanie w obligacje? Lista argumentów jest długa, ale do najważniejszych należą:

 

  • Jest to rynek niezależny od koniunktury giełdowej
  • Ma niską barierę wejścia, zaczynającą się już od 5 tysięcy złotych
  • Posiada atrakcyjną stopę zwrotu
  • Pozwala na zabezpieczenie inwestycji na aktywach o wartości kilkukrotnie wyższych od zainwestowanych środków poprzez zastaw rejestrowy
  • Oferuje zdywersyfikowany portfel, dzięki małym kwotom zakupywanych wierzytelności z różnych sektorów rynku

 

 

Rynek nieruchomości premium

 

Rynek nieruchomości premium to naprawdę intratna i lukratywna część przygotowanej dla Ciebie oferty. To ekskluzywne i elitarne inwestycje w wyjątkowe projekty. Oto przykładowe projekty w ofercie:

Projekt: Mennica Legacy Tower

Projekt: Mennica Legacy Tower

Projekt: Mennica Legacy Tower

Projekt: Skalnica

Projekt: Skalnica

Projekt: Skalnica