Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) są rozwiązaniem, które daje inwestorom elastyczne możliwości inwestowania w różne klasy aktywów. To jeden z ich głównych plusów, sprawiający, że w odróżnieniu od funduszy otwartych pozwalają na lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnej do potrzeb inwestora. 

 

 

 

Czym jest fundusz inwestycyjny zamknięty?

 

Fundusz inwestycyjny działający w formie funduszu zamkniętego jest praktyczną formą inwestowania aktywów finansowych zgodnie z ustaloną wcześniej polityką inwestycyjną. FIZ pozwala stworzyć unikalną platformę inwestycyjną, aby przechowywać i inwestować aktywa, przy jednoczesnym zachowaniu nad nimi realnej kontroli.

 

 

Czy FIZ jest dobrym wyjściem dla indywidualnych inwestorów?

 

Dla świadomych inwestorów godzących się na niestandardowe rozwiązania – oczywiście tak. Istotną zaletą w tym wypadku jest to, że przez udział w funduszu, mogą się oni zaangażować w duże projekty, niedostępne dla wielu inwestorów choćby ze względu na wielomilionowe progi wejścia w inwestycję lub brak odpowiednich kontaktów w jej strukturach.

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne i podział FIZ na publiczne i niepubliczne

 

Na jakiej podstawie uczestniczymy w FIZ? Tytułami uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi co do zasady podlegającymi obrotowi na rynku wtórnym. W zależności od sposobu oferowania certyfikatów inwestycyjnych, FIZ dzielimy na:

 

  • fundusze publiczne emitujące certyfikaty dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO)
  • fundusze niepubliczne, których certyfikaty inwestycyjne mogą zostać pozyskane w drodze dedykowanej emisji prywatnej, przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych gotowych zainwestować co najmniej  równowartość 40 000 euro.

 

 

Jak działa FIZ?

 

 

 

FIZ dokonuje wyceny swoich aktywów z częstotliwością określoną w statucie funduszu. W podstawowym założeniu dzieje się to nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, możliwa jest jednak zmiana tej częstotliwości zgodnie z oczekiwaniami inwestorów czy specyfiką funduszu na np. cykle miesięczne.

 

 

Zasady funkcjonowania funduszu określa jego statut, sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut ten zawiera szereg ważnych informacji i określa kluczowe założenia. Są to m.in.:

 

  • podstawowe informacje o funduszu
  • dane towarzystwa funduszy inwestycyjnych nim zarządzającego
  • dane depozytariusza oraz pozostałych podmiotów wykonujących istotne czynności na rzecz funduszu – czynnościami tymi mogą być na przykład zarządzanie portfelem inwestycyjnym lub jego częścią, prowadzenie ksiąg rachunkowych czy ewidencji uczestników
  • czas trwania funduszu
  • cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej
  • wysokość i sposoby dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne
  • wypłaty dochodów funduszu
  • maksymalna wysokość kosztów możliwych do poniesienia przez fundusz.

 

 

Co zyskasz dzięki Grupie Copernicus?

 

Przychodząc do nas zyskasz pomoc ekspertów wyspecjalizowanych w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.