Absolutna stopa zwrotu (absolute return)

Strategia inwestycyjna, która zakłada osiąganie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej. Fundusze inwestycyjne stosujące strategię absolutnej stopy zwrotu zasadniczo mają możliwość korzystania z różnorodnych instrumentów finansowych i technik inwestycyjnych, takich jak krótka sprzedaż, instrumenty pochodne czy dźwignia finansowa. Fundusze absolutnej stopy zwrotu mają zarazem możliwość dokonywania inwestycji na zróżnicowanych rynkach, co w połączeniu z elastycznością w zakresie doboru instrumentów finansowych umożliwia osiąganie zysku w każdych warunkach rynkowych.

Administrator hipoteki

Podmiot, o którym mowa w art. 31 ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy z emitentem, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta.

Administrator Zabezpieczeń

Podmiot, o którym mowa w art. 29 ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy zawieranej z emitentem obligacji, pełniący funkcję pośredniego wierzyciela emitenta. Administrator zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, działając jako ich zastępca pośredni, w szczególności reprezentujący interesy obligatariuszy wobec emitenta w zakresie ich zaspokojenia z zabezpieczenia obligacji. Administrator zabezpieczeń może być powołany w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy przed rozpoczęciem emisji obligacji.

Administrator Zastawu

Podmiot zawierający umowę zastawniczą z emitentem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 6 lub art. 29 ustawy o obligacjach, działający w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy w związku z zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z obligacji. Podstawę dla działania administratora zastawu stanowi umowa zawarta pomiędzy nim a emitentem, określająca zasady wykonywania tej funkcji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym, administratorem zastawu może być jeden z wierzycieli lub podmiot trzeci. Administrator zastawu może zostać ustanowiony również celem zabezpieczenia innych wierzytelności niż wynikających z obligacji.

Agencja ratingowa

Firma, której główna działalność polega na dokonywaniu oceny wiarygodności finansowej podmiotów, w tym funduszy inwestycyjnych. Rating wystawiany przez agencję ratingową stanowi podstawowy wskaźnik oceny podmiotów pod kątem ich rentowności.

Agent firmy inwestycyjnej

Podmiot, któremu firma inwestycyjna w drodze umowy może powierzyć stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie prowadzonej działalności. Agentem firmy inwestycyjnej może być również osoba fizyczna po uzyskaniu wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Agent transferowy

Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rejestru, agent transferowy obsługuje transakcje dokonywane na jednostkach uczestnictwa, w szczególności poprzez aktualizowanie salda rejestru, przyjmowanie i realizację zleceń i dyspozycji uczestników funduszu (np. żądania nabycia, odkupu, konwersji, zamiany danych), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów oraz środków pieniężnych.

Akcja

Papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej. Inwestor nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, co daje mu określone prawa. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej. Wśród akcji rozróżnia się trzy rodzaje: imienne i na okaziciela, zwykłe i uprzywilejowane, oraz w formie dokumentu i zdematerializowane.

Aktywa

Zasoby kontrolowane przez przedsiębiorstwo, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, z których oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa.