Copernicus Securities S.A. oferuje usługę dostosowaną do indywidulanego profilu funduszu inwestycyjnego, jednocześnie dbając o najwyższy poziom świadczonej usługi jako profesjonalista, w sposób mający zapewniać przestrzeganie przepisów prawa i stanowisk publikowanych przez organ nadzoru, działając w interesie uczestników funduszu oraz zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Naszą unikalną wartością jest  zespół w dużej części wywodzący swoje doświadczenie z towarzystwa funduszy inwestycyjnych dzięki czemu mający praktyczne podejście do oferowanych usług.

Copernicus Securities S.A. spełniając wymogi określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oferuje od dnia 1 lutego 2021 r. usługę wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Zakres usług, zgodnie z ustawą, uwzględniając przepisy rozporządzenia UE nr 231/2013, obejmuje:

 

1) przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;

2) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;

5) zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;

7) zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

8) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;

9) wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;

10) weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.

Projekt: Mennica Legacy Tower