Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (CopernicusFIO) to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzą subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych.

 

 

Nasze fundusze

CopernicusFIO Subfundusz Best Brands

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w przyszłości taką silną pozycję zdobyć. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 3 lata
Początek działalności 07.07.2010
Benchmark Brak
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 25.10.2018
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie 3,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,25%
Pobierana opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za sukces 20% zysku ponad stopę odniesienia (100% WIG)
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (21.11.2019) 107,89 zł
Aktywa netto (29.11.2019) 0,8 mln PLN
Rachunek bankowy 08 1750 0009 0000 0000 2351 4788

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów na globalnych rynkach akcji w duże, znane spółki, które charakteryzują się znanymi markami. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

W maju 2018 roku miała miejsce zmiana zarządzającego funduszem. Aktualny zarządzający specjalizuje się w zarządzaniu portfelami globalnymi, ze szczególnym naciskiem na rynki krajów rozwiniętych.

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz dołoży wszelkich starań do realizacji celu inwestycyjnego, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia. 

Struktura aktywów netto*

*na 29.11.2019, bez uwzględnienia transakcji zabezpieczających

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora

CopernicusFIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 3 lata
Początek działalności 07.07.2010
Benchmark Brak
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 25.10.2018
Opłata manipulacyjna za nabycie 3,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,25%
Pobierana opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za sukces 20% zysku ponad stopę odniesienia (60% WIGdiv + 40% WIG)
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (21.11.2019) 136,93 zł
Aktywa netto (29.11.2019) 1,2 mln PLN
Rachunek bankowy 83 1750 0009 0000 0000 2351 4893

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów na globalnych rynkach akcji w spółki innowacyjne i technologiczne, które charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu wartości w najbliższych latach. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

 

W maju 2018 roku miała miejsce zmiana zarządzającego funduszem. Aktualny zarządzający specjalizuje się w zarządzaniu portfelami globalnymi, ze szczególnym naciskiem na rynki krajów rozwiniętych.

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Struktura aktywów netto*

*na 29.11.2019, bez uwzględnienia transakcji zabezpieczających

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora

CopernicusFIO Subfundusz Oszczędnościowy

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz docelowo będzie lokował aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 2 lata
Początek działalności 13.07.2012
Benchmark Brak
Zmiana zarządzającego 07.05.2018
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie 1,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,0%
Pobierana opłata za zarządzanie 0,9%
Opłata za sukces Brak
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (21.11.2019) 112,44 zł
Aktywa netto (29.11.2019) 12,7 mln zł
Rachunek bankowy 88 1750 0009 0000 0000 2351 5288

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Znaczna część portfela lokowana jest w obligacje skarbowe, które zapewniają natychmiastową płynność, natomiast dopełnieniem portfela są obligacje korporacyjne starannie przeanalizowanych emitentów.

 

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

 

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Struktura aktywów netto*

*na 31.10.2019

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora

Jesteśmy inwestorami, tak jak nasi klienci. Budując FIO Copernicus stworzyliśmy produkt, w który sami chcielibyśmy zainwestować. Wachlarz możliwości inwestycyjnych dostępnych pod parasolem funduszu inwestycyjnego otwartego Copernicus FIO daje możliwość zainwestowania w oparciu o strategie inwestycyjne idealnie dopasowane do wymagań nawet najbardziej wymagających inwestorów.

 

 

Czym jest fundusz inwestycyjny otwarty?

Fundusz inwestycyjny działający w formie funduszu otwartego, jest jednym z najpowszechniejszych i najbardziej uniwersalnych produktów finansowych. Ale czym on tak naprawdę jest? Otóż jest on łączną masą majątkową wszystkich osób powierzających środki funduszowi, którą zarządza zespół wyznaczonych ku temu doradców.

 

Rola zarządzających funduszem

Zadanie osób zarządzających funduszem nie jest proste, bo to właśnie oni muszą codziennie podejmować dziesiątki kluczowych dla funduszu decyzji. Mają one na celu wypracowanie jak najlepszych wyników finansowych w ramach prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Każdy fundusz inwestycyjny otwarty ma taką politykę, która określa jak fundusz będzie inwestował środki swoich Klientów, jakie zasady i rozwiązania stosował będzie w celu rozproszenia aktywów i niwelacji ryzyka oraz jak realizował będzie świadczenia na rzecz swoich Inwestorów.

 

Wiele możliwości w wygodny sposób

Duża liczba rozwiązań w doborze strategii zarządzania aktywami w ramach FIO sprawia, że po zapoznaniu się z ideą funkcjonowania FIO łatwo jest samemu rozbudowywać swój portfel o kolejne fundusze i subfundusze. Rozbudowa portfela daje nam nie tylko doświadczenie, ale także otwiera przed nami kolejne obszary inwestowania. Co istotne – struktura i sposób działania FIO sprawiają, że mamy możliwość czerpania korzyści z udziału w różnych strategiach inwestycyjnych bez konieczności ciągłego kontrolowania sytuacji poszczególnych aktywów na rynku finansowym i nieustannego śledzenia wydarzeń gospodarczych.

 

Praktycznie każdy może być uczestnikiem funduszu

Fundusz inwestycyjny otwarty jest często bardzo dobrym wyborem dla osób szukających drzwi, przez które mogliby wejść do świata finansów. FIO bardzo często staje się pierwszym krokiem w podjęciu aktywności inwestycyjnej, bo jego uczestnikiem może być praktycznie każda osoba. Jest to możliwe dzięki bardzo niskiemu progowi wejścia, wynoszącemu kilkaset złotych. Nie znaczy to jednak, że grupa inwestorów jest jednolita i brak w niej zróżnicowania – wręcz przeciwnie – w obrębie jednego funduszu możemy znaleźć tak drobnych inwestorów indywidualnych jak i dużych inwestorów instytucjonalnych.

Dlaczego zaufać właśnie nam?

Przede wszystkim dlatego, że nasze autorskie strategie są efektem wieloletniego doświadczenia w sektorze finansowym. Dlaczego nasze doświadczenie jest tak istotne? Otóż dlatego, że te lata działalności pozwoliły nam zbudować zaufanie inwestorów i na tej podstawie na tworzenie i utrzymywanie trwałych relacji z uczestnikami zarządzanych przez nas funduszy otwartych.

 

Fundusze otwarte, którymi zarządzamy, opieramy na trzech filarach: zespole, wizji i autorskich strategiach. W końcu powierzasz nam w zarządzanie ciężko zapracowanymi oszczędnościami, a to bardzo zobowiązuje.