Aktualności

Obligacje skarbowe jako alternatywa do lokat?

Jeśli szukasz bezpiecznego sposobu na zainwestowanie oszczędności, to warto rozważyć obligacje skarbowe, należące do najpewniejszych instrumentów lokowania środków pieniężnych. Podstawą prawną ich emisji jest ustawa o finansach publicznych, a maksymalną wielkość emisji określają ustawy budżetowe.

 

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa (SP) są instrumentem rynku kapitałowego, oferowanym przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Zasada ich działania może być opisana krótko: sprzedając obligacje Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną kwotę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami – czyli wykupić obligacje – w określonym Momencie w przyszłości.

 

Wygodna i bezpieczna inwestycja

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi oferowanymi do sprzedaży w kraju oraz za granicą. Są oprocentowane lub sprzedawane z dyskontem, a nominowane w złotych lub euro. Występują w postaci zdematerializowanej i są rejestrowane w Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

 

Na rynku pierwotnym obligacje skarbowe mogą być sprzedawane z dyskontem – czyli poniżej wartości nominalnej lub według wartości nominalnej. Ich niewątpliwym atutem jest gwarancja wykupu przez SP, co czyni je najbezpieczniejszymi instrumentami finansowymi dostępnymi na rynku kapitałowym. Ryzyko inwestora w przypadku obligacji skarbowych jest zatem minimalne. Obecnie na rynku dostępne są obligacje skarbowe trzymiesięczne, a także dwu-, trzy-, cztero-, sześcio-, dziesięcio- lub dwunastoletnie. Ze względu na zróżnicowaną długość inwestycji, mają one różną charakterystykę oprocentowania, które może być stałe lub zmienne.

 

Podział obligacji skarbowych

Nabywcami obligacji mogą być zarówno inwestorzy dysponujący duzym kapitałem, jak i indywidualne osoby pragnące ulokować swoje oszczędności w bezpiecznych inwestycjach. Aby umożliwić odpowiednie działania inwestycyjne i jednym, i drugim, obligacje dzielą się na tzw. „hurtowe” i „detaliczne”.

 

Obligacje hurtowe:

  • przeznaczone są głównie dla dużych inwestorów instytucjonalnych
  • wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł lub 1000 euro, albo wielokrotność tej kwoty
  • nabywać je mogą rezydenci i nierezydenci, będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
  • agentem pierwotnych emisji obligacji hurtowych prowadzonych w formie przetargów jest Narodowy Bank Polski, w których udział biorą tzw. dealerzy skarbowych papierów wartościowych wyłaniani przez ministra finansów w drodze konkursu.

 

Obligacje detaliczne:

  • dostępne dla inwestorów indywidualnych
  • ich wartość nominalna wynosi najczęściej 100 zł lub 100 euro albo wielokrotność tych kwot
  • nabywać je mogą rezydenci i nierezydenci, będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, przy czym w odniesieniu do poszczególnych rodzajów obligacji i form ich sprzedaży istnieją określone ograniczenia podawane w listach emisyjnych
  • są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Najpopularniejsze są obligacje detaliczne dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Oferowane są również obligacje siedmiomiesięczne oraz trzynastomiesięczne o rosnącym oprocentowaniu. Oprocentowanie stałe lub zmienne uzależnione jest od stopy inflacji czy stawek WIBOR.

 

Mark Wachtelberg – Prawnik Copernicus Securities S.A.