Aktualności

Komunikat Copernicus Securities S.A. dotyczący wygaszania działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych

Copernicus Securities S.A. (dalej „Dom Maklerski”) informuje, iż w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) z dnia 13 maja 2021 r., w wyniku której Dom Maklerski został zobowiązany m.in. do wygaszenia działalności w zakresie [a] przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oraz [b] oferowania instrumentów finansowych, najpóźniej z dniem 14 lipca 2021 r., począwszy od dnia 14 maja 2021 r. Dom Maklerski nie zawiera z Klientami nowych umów w zakresie świadczenia w/w usług.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w przypadku dotychczasowych Klientów, tj. Klientów z którymi Dom Maklerski posiada umowy dotyczące świadczenia przedmiotowych usług zawarte przed dniem 14 maja 2021 r., Dom Maklerski wypowiadać będzie w tym zakresie łączące z Klientami umowy w ramach realizacji czynności zmierzających do wygaszenia przez Dom Maklerski świadczenia tych usług.

 

Umowy dotyczące świadczenia przez Copernicus Securities S.A. usług maklerskich w zakresie pozostałych usług wykonywanych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta nie ulegają zmianie, pozostają ważne i wiążące obie strony umowy.