Inwestuj w obligacje

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Dokumencie Informacyjnym.

Emisja publiczna obligacji
SBS Warszawa 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie seria J
Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. jest podmiotem świadczącym usługi oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.
Oprocentowanie 7,5%*
* stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie sie z notą prawną dotyczacą emisji obligacji dowiedz się wiecej >

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w ofercie obligacji jest Copernicus Securities S.A. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że inwestowanie w obligacje , w tym obligacje korporacyjne, wiąże się z szeregiem ryzyk, z którymi możecie się Państwo zapoznać w Memorandum Informacyjnym.

Oferta w liczbach
23miesiące
termin do wykupu
5sztuk
minimalny zapis
4.370.000 pln
wartość oferty
7,5% p.a.
stałe oprocentowanie
1000pln
wartość nominalna pojedynczej obligacji
Harmonogram
01.06.2021
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat
17.06.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat
25.06.2021
Przydział obligacji
Skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Tobie kompleksową opiekę, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu nabycia obligacji. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

 

Oferta kierowana jest do podmiotów, które zawarły Umowę Ramową o Świadczenie Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A. w zakresie przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przed dniem 14 maja 2021 r.

Niestety nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości.
Twoja wiadomość została wysłana
Zapisy
Punkt obsługi klienta
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Agent firmy inwestycyjnej domu maklerskiego Copernicus Investments Sp. z o.o.
Warszawa
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Lubin
ul. Rynek 11/26
59-300 Lubin
Kraków
ul. Dobrego Pasterza 13
31-416 Kraków
Olsztyn
ul. Kościuszki 43, lokal 15, I piętro
10-503 Olsztyn
Poznań
ul. Młyńska 12 lok. 224
61-730 Poznań
Szczecin
ul. Tkacka 69
70-556 Szczecin
Agent firmy inwestycyjnej Tenoris Capital sp. z o.o.
Gdańsk
Tenoris Capital sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 9 piętro IV
80-890 Gdańsk
Warszawa – Dyrektor Sprzedaży
 
 
 
Lublin – Dyrektor Sprzedaży

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się w szczególności z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk towarzyszących transakcji nabycia oferowanych obligacji znajduje się w Dokumencie Informacyjnym. Ponadto charakterystyka instrumentów finansowych i opisu ryzyka dostępna jest w dokumencie Charakterystyka instrumentów i opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w te intrumenty.

Nota prawna

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową, mającą wyłącznie charakter promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii J jest Dokument Informacyjny obligacji serii J dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej podmiotu pośredniczącego w ofercie tj. Copernicus Securities S.A. pod adresem www.copernicusdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Informacyjnego.


Obligacje są oferowane na podstawie Memorandum Informacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. ze zm.), który stanowi, że Udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz udostępnionymi suplementami, o ile były one udostępniane, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka tam wskazane.


Niniejsza publikacja handlowa oraz zawarte w niej informacje nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentu finansowego albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejsza publikacja handlowa nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii. Niniejsza publikacja handlowa jest własnością Copernicus Securities S.A. i podlega w całości, jak i w części, ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Kopiowanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej publikacji w całości lub w części bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. jest zabronione.


Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000249524 / Kapitał zakładowy: 1.087.206 PLN w pełni opłacony / NIP: 107-000-36-07 / REGON: 140413771