Aktualności

Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej

Zarząd Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności faktyczne i sytuację prawną związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje, że Spółka wdrożyła plany ciągłości działania w celu utrzymania działalności operacyjnej w pełnym zakresie i wypełnianiu innych ciążących na Spółce obowiązków. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, ich rodzin, jak i klientów Spółki, decyzją Zarządu Spółki w chwili obecnej ok. 90% pracowników wykonuje swoje obowiązki w sposób niezakłócony i nieprzerwany w formie zdalnej. Pozostała część pracowników przebywa w biurze, z uwagi na konieczność bieżącej obsługi wymagającej ich fizycznej obecności.  

 

Grupa Kapitałowa Spółki jest przygotowana na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i nie obserwuje się bezpośredniej zależności wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki od wydarzeń dotyczących choroby COVID-19.

 

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, a w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki, zakomunikuje to osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Mydlarz – Członek Zarządu