przewiń

 • Raport bieżący | 10.01.2018

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
  • Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 13.02.2018 r.
  • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15.05.2018 r.
  • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 10.08.2018 r.
  • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 13.11.2018 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
  • Raport roczny jednostkowy za 2017 rok – 04.04.2018 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok – 18.04.2018 r.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Arkadiusz Huzarek, Członek Zarządu
  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 04.01.2018

  Korekta do raportu 24/2017 w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Korekta raportu następuje w związku z przekazaniem przez KNF decyzji z dnia 19 grudnia 2017 roku, w formie dokumentu. Decyzja ta zawiera dodatkową informację o nałożeniu na Copernicus Capital TFI S.A. kary w wysokości 250.000 PLN w związku z nieterminowym dostosowaniem prospektu informacyjnego do regulacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Informacja ta nie została opublikowana na stronie internetowej KNF a zawarta została w dokumencie decyzji przesłanym do Copernicus Capital TFI S.A.

  Podstawa prawna:
  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  Osoby reprezentujące spółkę
  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu
  Arkadiusz Huzarek, Członek Zarządu
  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.12.2017

  Zawarcie przez Copernicus Securities S.A. umowy sprzedaży 9,36 % akcji Copernicus Capital TFI S.A.

  Zarząd Copernicus Securities S.A. (dalej: ” Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2017 r. umowy sprzedaży 4000 akcji Copernicus Capital TFI S.A., będących w posiadaniu Copernicus Securities S.A. na rzecz Polish Equity Partners S.A.R.L., z siedzibą w Luksemburgu, za kwotę w wysokości 777,05 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 5/100)za 1 akcję, co stanowi 9,36% akcji posiadanych przez Emitenta.
  Emitent informuje, że do sprzedaży doszło w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym.

   

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  Mateusz Pillich, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.12.2017

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku powziął informację o nałożeniu na Copernicus Capital TFI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego, kary pieniężnej w wysokości 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich), za naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty: 

  – art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,
  – art. 98 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 20% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej,
  – art. 104 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfeli Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot,
  – art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfela Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.

   

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A. | 15.12.2017 Pobierz

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, że na posiedzeniu dniu 15 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza […]

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, że na posiedzeniu dniu 15 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki Copernicus Securities S.A., powołała Pana Arkadiusza Huzarka w skład Zarządu Copernicus Securities S.A. z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje o powołanym Członku Zarządu Spółki.

  Podstawa prawna:

  § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś , Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 15.11.2017

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych

  Zarząd Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 r. została zawarta umowa ze spółką 4AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363 (dalej „Biegły Rewident”).

  Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest wykonanie jednostkowego badania sprawozdania finansowego spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., jak również wydania oceny przez Biegłego Rewidenta wypełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów przez Copernicus Securities S.A za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

   

  Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy za III kwartał 2017 r. | 13.11.2017 Pobierz

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za […]

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku.

  Podstawa prawna:
  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • | 30.10.2017 Pobierz

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Witkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji. 

  Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 17.10.2017

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 17 października 2017 roku otrzymał informację od Pani Dagmary Dąblewskiej o jej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 30 października 2017 roku. tj. dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającego na celu powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Podstawa prawna:

  § 3 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś , Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A. | 22.09.2017 Pobierz

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2017 […]

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2017 roku, Pan Marek Witkowski złożył rezygnacje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

  Ponadto informujemy, że na posiedzeniu dniu 22 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Copernicus Securities S.A., powierzyła Pani Joannie Sikorskiej stanowisko Prezesa Zarządu.

  Po rezygnacji Prezesa Zarządu i podjęciu uchwały przez Rade Nadzorczą w sprawie zmiany w składzie Zarządu, Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. składa się z 2 (dwóch) członków:

  • Joanna Sikorska – Prezes Zarządu
  • Tomasz Piekuś – Członek Zarządu

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje o powołanym Prezesie Zarządu Spółki.

  Podstaw prawna:
  § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 14.08.2017 Pobierz

  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. – II kwartał 2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

  Podstawa prawna:
  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Tomasz Piekuś , Członek Zarządu

  Cezary Dymarczyk, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 09.06.2017

  Powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w nowej kadencji

  Copernicus Securities SA („Emitent”) informuje o powołaniu, z dniem 8 czerwca 2017 r. Pana Marka Witkowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta w nowej kadencji.

  Pan Marek Witkowski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych, m.in. w NBP, w Departamencie Statystyk oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był kierownikiem zespołu analiz i relacji inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich. Następnie pracował w Investor Relations Partner (przekształcone później w Mid-Cap Focus).

  Od początku związany ze spółką Copernicus Securities SA, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą Suprema Securities SA.

  Ponadto, na podstawie posiadanych informacji, Emitent informuje, co następuje:

  Pan Marek Witkowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

  W ciągu ostatnich lat Pan Marek Witkowski był członkiem organów zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego wymienionych w załączniku.

  Pan Marek Witkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Witkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, ustanowiono zarząd komisaryczny lub postawiono w stan likwidacji (załącznik).

  Pan Marek Witkowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

  Pan Marek Witkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 09.06.2017

  Powiadomienie o transakcji/transakcjach, o którym mowa w art. rozporządzenia MAR

  W załączeniu przekazujemy powiadomienia o transakcji/transakcjach, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia MAR.

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Tomasz Piekuś Członek Zarządu

  Mateusz Pillich Prokurent

  06_20170609_zbycie_akcji_CC46

  06_20170609_zbycie_akcji_TP

  06_20170609_zbycie_akcji_MW

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 09.06.2017

  Ujawnienie stanu posiadania – zbycie akcji

  Copernicus Securities SA  Spółka w załączeniu przesyła otrzymane w dniu 9.06.2017 r. powiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki.

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Ujawnienie zbycia

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Tomasz Piekuś Członek Zarządu

  Mateusz Pillich Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 09.06.2017

  Ujawnienie stanu posiadania – nabycie akcji

  Copernicus Securities SA _Spółka_ w załączeniu przesyła otrzymane w dniu 9.06.2017 r. powiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki.

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Ujawnienie nabycia

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Tomasz Piekuś Członek Zarządu

  Mateusz Pillich Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 08.06.2017

  Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  W załączeniu przekazujemy powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

   

  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Zbycie akcji

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 18.05.2017

  Zawarcie umowy z zagraniczną firmą inwestycyjną

  Zarząd Copernicus Securities SA (“Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja br. zawarł umowę z firmą inwestycyjną Lead Capital Markets Ltd (“Zagraniczna Firma Inwestycyjna”) z siedzibą na Cyprze, prowadzącą działalność regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązał się do świadczenia na rzecz Zagranicznej Firmy Inwestycyjnej usług polegających na prowadzeniu działań marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Zagraniczną Firmę Inwestycyjną oraz do wykonywania czynności materialno-technicznych w zakresie promocji usług Zagranicznej Firmy Inwestycyjnej.

  Usługi będą świadczone głównie telefonicznie przez wydzieloną w strukturach Emitenta specjalistyczną komórkę organizacyjną (Dział Call Center), w której Emitent zamierza zatrudniać ok. 60 osób.

  Emitent spodziewa się, że miesięczne przychody Emitenta w związku ze świadczonymi usługami będą nie niższe niż 300 tys. zł oraz że po uwzględnieniu kosztów towarzyszących realizowanej usłudze rentowność kontraktu wyniesie ok 10-15%.

  Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 15.05.2017 Pobierz

  Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA – I kwartał 2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Copernicus Securities SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski , Prezes Zarządu
  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  2017 05 15_Raport okresowy I Q_2017

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 12.05.2017

  Skonsolidowany raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2016 rok

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY COPERNICUS SECURITIES S.A. ZA 2016 ROK

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 29.04.2017

  Korekta rocznego raportu okresowego za 2016 rok

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej skorygowany jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Korekta dotyczy stron 63 – 76 i jest spowodowana zaobserwowanymi problemami technicznymi w ich wyświetlaniu w poprzedniej wersji raportu.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  Jednostkowy raport roczny CSSA za 2016 r.

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 28.04.2017

  Jednostkowy raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2016 rok

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2016 rok.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport jednostkowy CSSA za 2016 r.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 25.04.2017

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok

  Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 r.
  Raport roczny zostanie opublikowany w dniu 12.05.2017 r.

  Zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2017, termin przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2016 r. został początkowo wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2017 r.

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”:
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 31.03.2017

  Wstępne wyniki finansowe spółki dominującej Copernicus Securities SA za 2016 r.

  Zarząd Copernicus Securities SA („Emitent”) informuje, że w związku ze sporządzeniem w dniu 31 marca br. wstępnego sprawozdania finansowego spółki dominującej Copernicus Securities SA za okres 01.01-31.12.2016 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych wyników finansowych spółki dominującej Copernicus Securities SA za okres 01.01-31.12.2016 r.

  Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent oszacował wstępne i niezaudytowane pozycje rachunku zysków i strat spółki dominującej:

  2016                            
  Przychody z podstawowej działalności:     5.544.506,39 zł        

  Zysk (strata) z działalności operacyjnej:     -1.500.337,85 zł    

  Zysk (starta) netto:                -1.943.067,24 zł   

  2015
  Przychody z podstawowej działalności:     6.127.088,99 zł

  Zysk (strata) z działalności operacyjnej:     -1.739.435,73 zł

  Zysk (starta) netto:                -1.832.291,73 zł

  Ostateczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2016 r. zostanie przyjęte przez Zarząd Emitenta po zakończeniu przez biegłego rewidenta badania, w wyniku którego ww. wstępne wartości finansowe mogą ulec zmianie.

  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 24.03.2017

  Zmiany terminów przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

  Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2016 r. oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 r. Raporty zostaną opublikowane dnia 28.04.2017 r.

  Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki ponownie informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15.05.2017 r.

  • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14.08.2017 r.

  • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 13.11.2017 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny jednostkowy za 2016 rok – 28.04.2017 r.

  • Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok – 28.04.2017 r.

  Ewentualne zmiany w datach publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”:

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 13.02.2017

  Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu
  Cezary Dymarczyk, Prokurent

  Raport okresowy IV Q_2016

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 08.12.2016

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy poręczenia

  2016-12-08

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy poręczenia

  Zarząd Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku została zawarta umowa poręczenia ze spółką HS Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław (dalej: „HS”).

  Przedmiotem umowy poręczenia jest poręczenie przez Emitenta zobowiązania Copernicus Services spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie (dalej: „Copernicus Services”) wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia przez Copernicus Services od HS prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu (dalej: „Prawo użytkowania”), jak również zobowiązania wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży Prawa użytkowania oraz umowy przenoszącej Prawo użytkowania. Łączną kwotą poręczenia jest 1.763.700,00 zł.

   

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.11.2016

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych

  2016-11-30

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych

  Zarząd Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku została zawarta umowa ze spółką PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 (dalej „Biegły Rewident”).

  Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest wykonanie jednostkowego badania sprawozdania finansowego spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego badania sprawozdania finansowego spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna wg stanu na dzień 31.12.2016 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.

   

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 23.11.2016

  Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na Copernicus Capital TFI S.A. kary przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 roku powziął informacje o nałożeniu na Copernicus Capital TFI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego, kary pieniężnej w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych polskich), na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, za naruszenie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdarzenie będące podstawą postępowania miało miejsce w pierwszym kwartale 2012 roku. 

  Copernicus Capital TFI rozważa odwołanie się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.  

   

  Podstawa prawna:

   

  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

   

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

   

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy za III kwartał 2016 r. | 14.11.2016

  Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Tomasz Piekuś , Członek Zarządu

  Raport okresowy IIIQ2016

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 07.10.2016

  Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 października 2016 roku podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Członka Zarządu Copernicus Securities S.A. Pana Jacka Starobrata.

  Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 29.09.2016

  Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 września 2016 roku podjęła uchwałę o powołaniu na Członka Zarządu Spółki Pana Tomasza Piekusia.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje o powołanym Członku Zarządu Spółki.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Cezary Dymarczyk, Prokurent

  Nowy Członek Zarządu CSSA

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.08.2016

  Treść Uchwał podjętych na NWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2016 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  Uchwały NWZA

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.08.2016

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 26 sierpnia 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 sierpnia 2016 r.:
  1. Marek Witkowski – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 271.892 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 45,46%  udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. oraz stanowi 25,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Marcin Billewicz – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 217.440 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 36,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. oraz stanowi 20,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  3. Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. oraz stanowi 10,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 sierpnia 2016 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 598.052 sztuk akcji Spółki, stanowiących 598 052 głosów w Spółce, co stanowi 55,01% ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.08.2016

  Treść Uchwał podjętych na NWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2016 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  Uchwały NWZA >>

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.08.2016

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2016 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Dagmary Dąblewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

  Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat , Członek Zarządu

  Dagmara Dąblewska

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.08.2016

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2016 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Dagmary Dąblewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

  Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat , Członek Zarządu

  Nowy Członek Rady Nadzorczej CSSA>>

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 16.08.2016

  Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat , Członek Zarządu

  Raport za IIQ2016 >>

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 09.08.2016

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2016 roku otrzymał informację od Pani Anny Pawlak o jej rezygnacji z funkcji Przewodniczącej oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z przyczyn osobistych ze skutkiem na moment rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016 roku.

  Podstawa prawna:

  3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Jacek Starobrat , Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 03.08.2016

  Umorzenie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. serii B na okaziciela

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (dalej: „Copernicus”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 roku na podstawie Uchwały Zarządu spółki nr 61/2016  nastąpiło umorzenie, nabytych przez Copernicus w celu umorzenia w dniu 15 lipca 2016 roku, 150 sztuk obligacji własnych serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, za łączną cenę 152.283,00 zł, czyli za 1.015,22 zł za każdą obligację. Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia. 
   
  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
   
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 29.07.2016

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 26 sierpnia 2016 r.

  Na podstawie uchwały nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1.    Otwarcie Zgromadzenia.——————————————————————————————————–
  2.    Wybór Przewodniczącego.—————————————————————————————————–
  3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.———————————————————————————————————
  4.    Przyjęcie porządku obrad.——————————————————————————————————
  5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.–
  6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.—————————————————————————————————
  7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.—-
  8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej——————
  9.    Wolne wnioski.——————————————————————————————————————–
  10.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.———————————————————

  Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 12 sierpnia 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. przed 26 sierpnia 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres      e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
  •    dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  •    zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 10 sierpnia 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (29 lipca 2016 r.) a dniem 10 sierpnia 2016 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

  Od dnia 19 sierpnia 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 16.05.2016

  Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu okresowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:    2016 05 16_Raport okresowy I Q_2016.pdf rozmiar: 229 KB

  Osoby reprezentujące spółkę
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu
      Cezary Dymarczyk, Prokurent

  Raport za 1Q2016 >>

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 04.05.2016

  Dojście do skutku emisji Obligacji zwykłych na okaziciela serii C i dokonanie ich przydziału.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, że z dniem 29 kwietnia 2016 roku została zakończona emisja Obligacji serii C.

  Na mocy Uchwały nr 43/2016 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2016 roku Spółka dokonała przydziału 1.965 sztuk Obligacji serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda oraz o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1.965.000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

  Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 28.04.2016

  Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Agaty Machnik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

  Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

  Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Członek Rady Nadzorczej – Agata Machnik >>

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 27.04.2016

  Treść Uchwał podjętych na ZWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2016 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt. 7 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27 kwietnia 2016 r.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 27.04.2016

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 kwietnia 2016 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 kwietnia 2016 r.:

  • 1. Marek Witkowski – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 271.892 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 45,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. oraz stanowi 25,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  • 2. Marcin Billewicz – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 217.440 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 36,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. oraz stanowi 20,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  • 3. Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. oraz stanowi 10,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2016 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 602.009 sztuk akcji Spółki, stanowiących 602.009 głosów w Spółce, co stanowi 55,37% ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 06.04.2016

  Podjęcie przez Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o emisji obligacji serii C.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna podjął w dniu 5 kwietnia 2016 roku Uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C (dalej: Obligacji). Przedmiotem emisji jest do 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.
  Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosić będzie WIBOR 6M plus stała marża procentowa w wysokości 350 (trzysta pięćdziesiąt) punktów bazowych. Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO Catalyst). W tym przypadku Emitent podejmie działania celem rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

  Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji Obligacji, ze względu na wartość emitowanych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazywanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 01.04.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 7/2016, w dniu 31 marca 2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 1085 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10 kwietnia 2014 r. o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.
  Podstawa prawna:
  § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Cezary Dymarczykk, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 01.04.2016

  Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii B i dokonanie ich przydziału

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, że z dniem 31 marca 2016 roku została zakończona emisja Obligacji serii B. 
   
  Na mocy Uchwały nr 37/2016 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 1.685 sztuk Obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda oraz o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1.685.000,00 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
   
  Informacje podsumowujące subskrypcję zostaną opublikowane w osobnym raporcie bieżącym.
   
  Załączniki:
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 01.04.2016

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r.

  Na podstawie uchwały z dnia 30 marca 2016 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.
   
  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
   
  1.   Otwarcie Zgromadzenia.
  2.   Wybór Przewodniczącego.
  3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do  podejmowania uchwał.
  4.   Przyjęcie porządku obrad.
  5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A
  8. Zarządzenie przez Przewodniczącego przerwy technicznej na czas około 1 godziny w celu umożliwienia Radzie Nadzorczej w pełnym składzie osobowym rozpatrzenia i zatwierdzenia uchwał wskazanych w punktach poniżej.
  9.   Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2015 roku z kapitału zapasowego.
  10.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
  11.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2015 rok.
  12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2015 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2015 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
  17. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2015 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2015 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2015 rok.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2015 rok.
  20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 roku.
  21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z nowo powołanym Komitetem Wynagrodzeń w Copernicus Securities S.A.
  22. Wolne wnioski.
  23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   
  Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
   
  Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 6 kwietnia 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).
   
  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 27 kwietnia 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
   
  Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
   
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
   
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres      e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
   
  Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   
  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.
   
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
   
  Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 11 kwietnia 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (1 kwietnia 2016 r.) a dniem 11 kwietnia 2016 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
   
  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
   
  Od dnia 20 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.
   
   
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Załączniki:
  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 30.03.2016

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015.

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2015.
   
   
  Podstawa prawna:
  §5 ust. 1 pkt 2) i §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
   
   
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu 
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 30.03.2016

  Jednostkowy raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2015 rok

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny za 2015 rok.

  Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA 2015 ROK >>

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.03.2016

  Podjęcie przez Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uchwały o emisji obligacji serii B

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna podjął w dniu 30 marca 2016 roku Uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B (dalej: Obligacji). Przedmiotem emisji jest do 4.000 (słownie: czterech tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

  Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku wynosić będzie WIBOR 6M plus stała marża procentowa w wysokości 350 (trzysta pięćdziesiąt) punktów bazowych. Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO Catalyst). W tym przypadku Emitent podejmie działania celem rejestracji Obligacji w systemie depozytowo-rozliczeniowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

  Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji Obligacji, ze względu na wartość emitowanych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazywanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu 
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

   

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 25.03.2016

  Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2016 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2015 r. oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 r. Raporty zostaną opublikowane dnia 30.03.2016 r.
   
  Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki ponownie informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku:
   
  Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.
   
  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
   
  Raport roczny jednostkowy za 2015 rok – 30.03.2016 r.
  Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok – 30.03.2016 r.
   
  Ewentualne zmiany w datach publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
   
  Podstawa prawna:
   
  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
   
   
  Załączniki:          
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 18.03.2016

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej w Copernicus Capital TFI S.A.

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. w nawiązaniu do przekazanego w dniu 16 marca 2016 roku Raportu bieżącego nr 11/2016 informuje, iż w dniu 18 marca 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zależnej Copernicus Capital TFI S.A. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.
  W skład Rady Nadzorczej Copernicus Capital TFI S.A. został powołany Pan Grzegorz Skowroński pełniący również funkcje Sekretarza w Radzie Nadzorczej w Copernicus Securities S.A., co pozwoli nowo powołanemu Członkowi Rady Nadzorczej na skuteczne wdrożenie w kwestie nadzoru nad Spółką Copernicus Capital TFI S.A.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

     
  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski – Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat – Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 17.03.2016

  Ujawnienie stanu posiadania – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Copernicus Securities S.A. przez Panią Małgorzatę Trólka

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 marca 2016 roku od Pani Małgorzaty Trólka zawiadomienia o poniższej treści:
   
  “Działając na podstawie art. 69 ust. l ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ja niżej podpisana Małgorzata Trólka informuję, że w dniu 15.03.2016 roku rozliczona została sesyjna transakcja zbycia akcji spółki Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na rynku NewConnect.
   
   
  W wyniku transakcji doszło do zbycia 763 akcji Spółki, za łączną cenę 9445,94zł, tj. za 12,38 zł za jedną akcję.
   
  W wyniku ww. transakcji mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący:
   
  1) przed zmianą posiadałam 54 763 akcji Spółki, które stanowiły 5,04% kapitału zakładowego.
   
  2) po transakcji pozostało mi 54 000 akcji Spółki, które stanowią 4,97% kapitału zakładowego.”
   
   
  Podstawa prawna:
   
  Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
   
   
  Osoby reprezentujące spółkę
   
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu 
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 16.03.2016

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2016 roku otrzymał informację od Pana Dariusza Strączyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Copernicus Securities S.A. z powodu długotrwałego wyjazdu służbowego, uniemożliwiającego mu właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
   
  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. podjął niezbędne działania w celu uzupełnienia składu Rady, a ponadto informuje, że w dniu 15 marca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A., Rada Nadzorcza, na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A., podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
   
  Po podjęciu powyższej uchwały poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. sprawują: 
  1) Pani Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej; 
  2) Pan Marek Plota – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 
  3) Pan Grzegorz Skowroński – Sekretarz Rady Nadzorczej; 
  4) Pan Tomasz Gajdziński – Członek Rady Nadzorczej; 
   
  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje ponadto, iż w dniu 15 marca 2016 roku otrzymał informację od Pana Dariusza Strączyńskiego o jego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej Coperncius Capital TFI S.A. z powodu długotrwałego wyjazdu służbowego, uniemożliwiającego mu właściwe wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
   
  Jednocześnie Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. oraz Zarząd spółki zależnej Coperncius Capital TFI S.A. zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. i Copernicus Capital TFI S.A., podjęli niezbędne działania w celu uzupełnienia składu Rady, skutkujące wyborem kandydata, który zostanie przedstawiony do powołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółki Copernicus Securities S.A. i Copernicus Capital TFI S.A., o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie.
   
  Podstawa prawna: 
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
   
  Osoby reprezentujące spółkę:
   
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat , Członek Zarządu
  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 15.02.2016

  Raporty okresowe za IV kwartał 2015 roku

  Spółka pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Starobrat, Członek Zarządu
  Cezary Dymarczyk, Prokurent

  Raport okresowy 4Q2015 >>

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 29.01.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 29.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 25 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną cenę 23.682,75 zł, czyli 947,31 zł za każdą obligację.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Podstawa prawna:
  § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Cezary Dymarczyk, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 27.01.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 27.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 35 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną cenę 33.759,60 zł, czyli 964,56 zł za każdą obligację.

  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Podstawa prawna:

  • 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Jacek Starobrat , Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.01.2016

  Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2016 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A., informuje, że w raporcie bieżącym nr 6/2016 rok o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku błędnie podano datę publikacji raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

  Prawidłowa data przekazania raportu okresowego kwartalnego za III kwartał 2016 roku to 14.11.2016 r.

  Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki ponownie informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

  • Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny jednostkowy za 2015 rok – 31.03.2016 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok – 31.03.2016 r.

  Ewentualne zmiany w datach publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 25.01.2016

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016 r.
  • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 17.10.2016 r.
  • Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:
  • Raport roczny jednostkowy za 2015 rok – 31.03.2016 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok – 31.03.2016 r.

  Ewentualne zmiany w datach publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 22.01.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 21.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 10 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną cenę 9.449,80 zł, czyli 944,98 zł za każdą obligację.

  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.01.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 20.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości nominalnej 18.976,80 zł. Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.01.2016

  Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Treść raportu przed korektą:
  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości nominalnej 19.373,80 zł.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Prawidłowa treść raportu:
  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w
  dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości 19.373,80 zł. Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  Podstawa prawna:
  § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.01.2016

  Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Treść raportu przed korektą:
  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 20.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości nominalnej 18.976,80 zł.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Prawidłowa treść raportu:
  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 20.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości 18.976,80 zł.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Podstawa prawna:
  § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 19.01.2016

  Nabycie obligacji własnych Copernicus Securities S.A. w celu umorzenia

  Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 19.01.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 20 szt. obligacji serii A (Kod ISIN PLCPRSC00020), wyemitowanych w dniu 10.04.2014 r., o łącznej wartości nominalnej 19.373,80 zł.
  Emitent nabył obligacje działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015.238 z dnia 2015.02.20) w celu ich umorzenia.

  Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 16.11.2015

  Raporty okresowe za III kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

  Podstawa prawna:

  • 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Jacek Starobrat, Członek Zarządu

   

  Raport za 3Q2015 >>

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 14.08.2015

  Raporty okresowe za II kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Załączniki: Raport okresowy II Q_2015

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.06.2015

  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  Podstawa prawna:

  §4 ust. 2 pkt. 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Uchwały_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_30_06_2015
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.06.2015

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30 czerwca 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku:

  1. Marek Witkowski – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 271.892 akcji Spółki, co stanowiło 45,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz stanowi 25,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

  2. Marcin Billewicz – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 217.440 akcji Spółki; co stanowiło 36,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz stanowi 19,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

  3. Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 108.720; co stanowiło 18,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz stanowi 9,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 598.052 akcji Spółki, stanowiących 598.052 głosów w Spółce, co stanowi 55,01 % ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)

   
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 22.06.2015

  Ujawnienie stanu posiadania – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Copernicus Securities S.A. przez Panią Monikę Witkowską

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 czerwca 2015 roku od Pani Moniki Witkowskiej zawiadomienia o poniższej treści:

  „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ja niżej podpisana Monika Witkowska informuję, iż w dniu 17 czerwca 2015 roku rozliczona została sesyjna transakcja zbycia akcji Spółki Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na rynku NewConnect.

  W wyniku transakcji doszło do zbycia: 68 akcji Spółki, za łączną cenę 1039,26 zł, tj. za średnią cenę 15,28 zł za jedną akcję.

  W wyniku ww. transakcji mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący:

  1) przed zmianą posiadałam 54.421 akcji Spółki, które stanowiło 5,006% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało mi 54.421 głosów, co stanowiło 5,006% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

  2) po transakcji pozostało mi 54.353 akcji Spółki, które stanowią 4,9% kapitału zakładowego. Z tych akcji przysługuje mi 54.353 głosów, co stanowi 4,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Michał Draniak, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.06.2015

  Uchwała Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

  więcej
 • Raport okresowy | 16.06.2015

  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.

   

  Podstawa prawna:

  §5 ust. 1 pkt 2) i §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:   SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Michał Draniak, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 03.06.2015

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

  Na podstawie uchwały z dnia 03 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.————————————————————————————————————-

  2. Wybór Przewodniczącego.———————————————————————————————————-

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.————————————————————————————————————–

  4. Przyjęcie porządku obrad.———————————————————————————————————–

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.——

  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.——————————————————————————————————–

  7. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2014 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.—————————

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.————————————————————————-

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.—————————————-

  10. Wolne wnioski.————————————————————————————————————————-

  11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.————————————————————–

  Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 9 czerwca 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. przed 30 czerwca 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  • >zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 14 czerwca 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (3 czerwca 2015 r.) a dniem 14 czerwca 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

  Od dnia 23 czerwca 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1) Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 czerwca 2015 roku.

  2) Projekty uchwał NWZ z dnia 30 czerwca 2015 roku.

  3) Oświadczenie o liczbie akcji na NWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku.

  4) Wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku.

  5) Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku.

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 26.05.2015

  Rezygnacja Członka Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku Pani Monika Trzeciak złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2015 roku.

  Po rezygnacji Pani Moniki Trzeciak Zarząd Spółki składać się będzie od dnia 1 czerwca 2015 roku z 2 (dwóch) członków:

  Marek Witkowski – Prezes Zarządu

  Jacek Starobrat – Członek Zarządu

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 15.05.2015

  Raporty okresowe za I kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki: Raport okresowy I Q_2015

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 28.04.2015

  Raport roczny Copernicus Securities S.A. za 2014 rok

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podaje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 rok.

  Podstawa Prawna: § 6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  2014_RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Michał Draniak, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 15.04.2015

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. na dzień 11 maja 2015 roku

  Na podstawie uchwały z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 11 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.————————————————————————————————————-

  2. Wybór Przewodniczącego.———————————————————————————————————-

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.————————————————————————————————————–

  4. Przyjęcie porządku obrad.———————————————————————————————————–

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.——

  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.——————————————————————————————————–

  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i przedstawienie propozycji przeznaczenia wypracowanego w 2014 roku zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego.——————————–

  8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.——————————————————————————————————————–

  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014 rok.————————————————-

  10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.———————————————-

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.——————————————————————————————–

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.————————————————————————————————————–

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności za 2014 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.—————————————————————————

  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. za rok obrotowy 2014.————————————————————————————————————————————-

  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.——————————-

  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IV kadencji. —————————————-

  17. Wolne wnioski.————————————————————————————————————————-

  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.————————————————————–

  Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 20 kwietnia 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ, tj. przed 11 maja 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 25 kwietnia 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (15 kwietnia 2014 r.) a dniem 25 kwietnia 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

  Od dnia 4 maja 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1) Oświadczenie o zwołaniu ZWZ na dzień 11 maja 2015 r.

  2) Projekty uchwał ZWZ z dnia 11 maja 2015 r.

  3) Oświadczenie o liczbie akcji na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.

  4) Wzór pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.

  5) Instrukcja do głosowania na ZWZ w dniu 11 maja 2015 r.

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 25.03.2015

  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 20 marca 2015 roku – przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w spółce

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w dniu 25 marca 2015 roku otrzymał od Prezesa Spółki – Pana Marka Witkowskiego uzupełnienie zawiadomienia o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w spółce.

  Pan Marek Witkowski poinformował Spółkę, że:

  – nie zamierza zwiększać swego udziału poprzez nabycie akcji Spółki w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia, przy czym nie należy wykluczyć, iż, z uwagi na fakt, że w posiadaniu Spółki znajdują się akcje własne, które mogą zostać umorzone, zwiększenia się ww. udziału w wyniku takiego umorzenia i w rezultacie obniżenia kapitału zakładowego w Spółce,

  – nie ma podmiotów zależnych od Pana Marka Witkowskiego posiadających akcje Spółki, ani osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382).

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 23.03.2015

  Informacje dotyczące akcjonariatu Copernicus Securities S.A. po obniżeniu kapitału zakładowego

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w dniu 18 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki, który wpisano do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 19 marca 2015 roku.

  W związku z powyższym, na dzień 23 marca 2015 roku, główni akcjonariusze Spółki posiadają:

  1. Marek Witkowski – 271.892 sztuki akcji Spółki, odpowiadającym 271.892 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,01 % kapitału zakładowego Spółki i 25,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  2. Marcin Billewicz – 217.441 sztuk akcji Spółki, odpowiadającym 217.441 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,99 % kapitału zakładowego Spółki i 19,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  3. Certus Development Sp. z o.o. SKA – 108.720 sztuk akcji Spółki, odpowiadającym 108.720 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99 % kapitału zakładowego Spółki i 9,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Certus Development Sp. z o.o. SKA z uwagi na fakt, iż w dniu 18 marca 2015 roku sprzedał 6.785 sztuk akcji Spółki, nie przekroczył, ani nie osiągnął 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Ponadto Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż otrzymał od Pelagii Billewicz informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki z 80.114 sztuk odpowiadających 80.114 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, do 92.405 sztuk odpowiadających 92.405 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień dzisiejszy procentowy udział Pelagii Billewicz tak w kapitale zakładowym Spółki, jak i w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 8,50 %.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.03.2015

  Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 marca 2015 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Witkowskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) o przekroczeniu udziału 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zmiana w procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz procentowym udziale posiadanych przez Pana Marka Witkowskiego akcji Spółki w jej kapitale zakładowym wyniknęła z zarejestrowania w dniu 18 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia w drodze umorzenia 67.850 sztuk akcji własnych Spółki kapitału zakładowego w Spółce z kwoty 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych do kwoty 1.087.206 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) złotych, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba akcji Spółki z 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześciu) sztuk do 1.087.206 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześciu) sztuk.

  Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Pan Marek Witkowski posiadał 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki, co stanowiło 23,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu dwóch) głosów co stanowiło 23,54% ogólnej liczby głosów.

  Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Pan Marek Witkowski nadal posiada 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki, co stanowi 25,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu dwóch) głosów co stanowi 25,01% ogólnej liczby głosów.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 19.03.2015

  Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w dniu 19 marca 2015 roku powziął wiadomość, iż Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 67.850 sztuk akcji własnych. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 1.155.056,00 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych do kwoty 1.087.206,00 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) złotych, jednocześnie ilość akcji zmniejszyła się z 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) sztuk do 1.087.206 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) sztuk.

  Zmieniła się również struktura kapitału zakładowego Spółki, który dzieli się obecnie na:

  a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł ( słownie: jeden złoty) każda,

  b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

  c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 13.02.2015

  Raporty okresowe za IV kwartał 2014 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki: Raport okresowy IV Q_2014

  Osoby reprezentujące spółkę :
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 12.02.2015

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 12 lutego 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 lutego 2015 roku:

  1) Marek Witkowski – posiadający 271.892 akcji Spółki, co stanowiło 46,89 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 23,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

  2) Marcin Billewicz – posiadający 192.447 akcji Spółki, co stanowiło 33,19 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

  3) Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający 115.505 akcji Spółki, co stanowiło 19,92 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

  Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 lutego 2015 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 579.844 akcji Spółki, stanowiących 50,02 % ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.155.056 głosów.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 12.02.2015

  Treść Uchwał podjętych na NWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 12 lutego 2015 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 lutego 2015 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  Podstawa prawna:

  §4 ust. 2 pkt. 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  2015-02-12_Uchwały_NWZA.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 20.01.2015

  Nabycia akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 01 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Dariusza Strączyńskiego akcji Emitenta w dniach:

  1) 03 stycznia 2014 roku – 101 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję,

  2) 07 stycznia 2014 roku – 105 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję,

  3) 08 stycznia 2014 roku – 134 sztuki w cenie 24,50 złotych za 1 akcję,

  4) 09 stycznia 2014 roku – 110 sztuk w cenie 25,00 złotych za 1 akcję.

  Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym.

  Podstawa prawna:

  § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu
      Jacek Starobrat, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 16.01.2015

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 12 lutego 2015 roku

  Na podstawie uchwały z dnia 16 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.————————————————————————————————————-

  2. Wybór Przewodniczącego.———————————————————————————————————-

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.————————————————————————————————————–

  4. Przyjęcie porządku obrad.———————————————————————————————————–

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.——

  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.——————————————————————————————————–

  7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.———————————————————–

  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.———————————————-

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.——————————-

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.———————

  12. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 grudnia 2014 roku.————————————————————————————

  13. Wolne wnioski.————————————————————————————————————————-

  14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.————————————————————–

  Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 22 stycznia 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. przed 12 lutego 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
  • zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  /ul>Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

  Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 27 stycznia 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (16 stycznia 2015 r.) a dniem 28 stycznia 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

  Od dnia 5 lutego 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  1) Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 12 lutego 2015 r.

  2) Projekty uchwał NWZ z dnia 12 lutego 2015 r.

  3) Oświadczenie o liczbie akcji na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r.

  4) Wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r.

  5) Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r.

  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 15.01.2015

  Nabycie akcji emitenta przez osobę zobowiązaną

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez Członka Zarządu Emitenta Monikę Trzeciak w dniu 15 grudnia 2014 roku 463 szt. akcji Copernicus Securities S.A. po średniej cenie 14,00 złotych za jedną akcję.

  Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym.

  Podstawa Prawna:

  § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę
      Marek Witkowski, Prezes Zarządu
      Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 12.12.2014

  Nabycie akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez Członka Zarządu Emitenta Monikę Trzeciak w dniu 12 grudnia 2014 roku 500 szt. akcji Copernicus Securities S.A. po średniej cenie 13,80 złotych za jedną akcję.

  Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym.

  Podstawa Prawna:

  § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     
  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 25.11.2014

  Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 listopada 2014 roku Pani Agnieszka Kwaczyńska złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki.

  Ponadto informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 25 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o powołaniu na Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Starobrata.

  Po rezygnacji Pani Agnieszki Kwaczyńskiej i powołaniu na Członka Zarządu Pana Jacka Starobrata Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) członków:

  • Marek Witkowski – Prezes Zarządu
  • Monika Trzeciak – Członek Zarządu
  • Jacek Starobrat – Członek Zarządu

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje o powołanym Członku Zarządu Spółki.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  Nowy członek Zarządu CSSA>>

  mniej
  więcej
 • Raport okresowy | 14.11.2014

  Raporty okresowe za III kwartał 2014 roku

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy okresowy raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna:

  § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  Raport za 3Q2014>>

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 29 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 21,84 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 9711 sztuk i odpowiada 9711 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,84 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu
   

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 30.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 30 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 20,40 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 10.241 sztuk i odpowiada 10.241 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,89 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 28.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 27 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 233 sztuki akcji własnych po średniej cenie 20,99 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 233 złotych odpowiadają 233 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,02 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 9181 sztuk i odpowiada 9181 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,79 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 21.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 21 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 21,00 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 8418 sztuk i odpowiada 8418 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,73 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Monika Trzeciak, Członek Zarządu
  Jacek Starobrat, Prokurent

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 15.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 21,75 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 7888 sztuk i odpowiada 7888 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,68 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 14.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 13 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 22,55 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 7358 sztuk i odpowiada 7358 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,64 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

     
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 13.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 10 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 83 sztuki akcji własnych po średniej cenie 23,48 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 83 złotych odpowiadają 83 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,01 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 6828 sztuk i odpowiada 6828 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,59 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

      
  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Monika Trzeciak, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 10.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 09 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 237 sztuk akcji własnych po średniej cenie 21,80 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 237 złotych odpowiadają 237 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,02 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 6745 sztuk i odpowiada 6745 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,58 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
      
  Osoby reprezentujące spółkę
  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Agnieszka Kwaczyńska, Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • Raport bieżący | 08.10.2014

  Skup akcji własnych przez Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu 07 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2014 oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2014, nabytych zostało, podczas sesji na rynku NewConnect, 530 sztuk akcji własnych po średniej cenie 17,72 zł za sztukę.

  Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 530 złotych odpowiadają 530 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Łączna ilość nabytych akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych wynosi 5978 sztuk i odpowiada 5978 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nabyte akcje stanowią 0,52 % kapitału zakładowego Emitenta.

  Podstawa prawna:

  §3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:    
  Osoby reprezentujące spółkę

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu
  Jacek Starobrat, Prokurent

  mniej
  więcej
 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 26.01.2017

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 13.02.2017 r.
  Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15.05.2017 r.
  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14.08.2017 r.
  Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. – 13.11.2017 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport roczny jednostkowy za 2016 rok – 28.04.2017 r.
  Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok – 28.04.2017 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 25.01.2016

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15.02.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16.05.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16.08.2016 r.
  Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport roczny jednostkowy za 2015 rok – 31.03.2016 r.
  Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok – 31.03.2016 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 26.01.2015

  Raporty okresowe Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 13.02.2015 r.
  • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.
  • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14.08.2015 r.
  • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16.11.2015 r.
  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny jednostkowy za 2014 rok – 28.04.2015 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok – 16.06.2015 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 30.01.2014

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (“Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

  Raporty kwartalne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 14.02.2014 r.
  Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15.05.2014 r.
  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 r. – 14.08.2014 r.
  Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14.11.2014 r.

  Raporty roczne Spółki zostaną opublikowane w następujących terminach:

  Raport roczny jednostkowy za 2013 rok – 28.04.2014 r.
  Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok – 16.06.2014 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 30.01.2013

  1. Raporty kwartalne Copernicus Securities SA:
  Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – termin przekazania 14.02.2013r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – termin przekazania 13.05.2013 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – termin przekazania 12.08.2013 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – termin przekazania 15.11.2013 r.
  2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Copernicus Securities SA:
  Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – termin przekazania 14.02.2013r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – termin przekazania 13.05.2013 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – termin przekazania 12.08.2013 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – termin przekazania 15.11.2013 r.
  3. Raport roczny Copernicus Securities SA za 2012 rok- termin przekazania 24.04.2013r.
  4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Copernicus Securities SA za 2012 rok- termin
  przekazania 14.06.2013 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 31.01.2012

  Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities SA, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

  1. Raporty kwartalne Copernicus Securities SA

  Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – termin przekazania 14.02.2012r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – termin przekazania 15.05.2012 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – termin przekazania 14.08.2012 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – termin przekazania 15.11.2012 r.

  2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Copernicus Securities SA

  Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – termin przekazania 14.02.2012r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – termin przekazania 15.05.2012 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – termin przekazania 14.08.2012 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – termin przekazania 15.11.2012 r.

  3. Raport roczny Copernicus Securities SA – termin przekazania 15.06.2012 r.

  4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Copernicus Securities SA – termin przekazania 15.06.2012 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 28.01.2011

  Zarząd spółki Copernicus Securities SA informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2011 r.

  1. Raporty kwartalne Copernicus Securities SA

  Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. – termin przekazania 10.02.2011r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – termin przekazania 16.05.2011 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. – termin przekazania 15.08.2011 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – termin przekazania 15.11.2011 r.

  2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Copernicus Securities SA

  Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. – termin przekazania 10.02.2011r.
  Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – termin przekazania 16.05.2011 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. – termin przekazania 15.08.2011 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – termin przekazania 15.11.2011 r.

  3. Raport roczny Copernicus Securities SA – termin przekazania 21.03.2011 r.

  4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Copernicus Securities SA – termin przekazania 23.05.2011 r.


 • TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH | 13.08.2010

  Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

  – za II kwartał 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2010 r.
  – za III kwartał 2010 r. – dnia 15 listopada 2010 r.


 

Podstawowym przedmiotem działalności Copernicus Securities S.A. jest działalność maklerska, prowadzona na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DDM-M-4020-67-1/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku.

Spółka posiada

 • status członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • status bezpośredniego uczestnika rozliczającego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 • jest również członkiem alternatywnego systemu obrotu (ASO) i posiada status autoryzowanego doradcy na tym rynku.

Zarząd

Joanna Sikorska

Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Z branżą finansowo-ubezpieczeniową związana jest od 1996 […]

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Z branżą finansowo-ubezpieczeniową związana jest od 1996 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Commercial Union, Zurich, Generali, Aegon. Menadżer z długoletnim doświadczeniem, odpowiedzialny za budowanie struktur sprzedaży, koncepcji produktowych, marketingu sprzedażowego.

mniej
więcej

Arkadiusz Huzarek

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od […]

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi organami administracji publicznej i sądami. Wykonywał także funkcje z zakresu nadzorowania działalności operacyjnej oraz uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu produktów finansowych.

mniej
więcej

Tomasz Piekuś

Członek Zarządu

Ekspert z dziedziny zarządzania ryzykiem.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł PRM (Professional Risk Manager) nadawany przez stowarzyszenie PRMIA . Początkowo, doświadczenie zawodowe zdobywał w Citibank International PLC.  i w KDPW S.A. W Copernicus Securities S.A. pracował jako Zarządzający Ryzykiem, później pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego i Prokurenta spółki.  Obecnie odpowiedzialny za działalność operacyjną Domu Maklerskiego.

Czytaj więcej

mniej
więcej

Rada nadzorcza

Marek Plota

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny; Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

W latach 2011-2013 był Doradcą Wrocław 2012 sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego. Od 2012 r. Właściciel RM Legal Kancelaria Radców Prawnych; a od 2014 r. Prezes Zarządu RM Compliance Group.

Od maja 2015 r. związany z Copernicus Securities S.A. gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

mniej
więcej

Agata Machnik

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Magister ekonomii

W latach 1996-1998 pracowała na stanowiskach Inspektora ds. windykacji oraz Inspektora ds. kredytów gospodarczych w Bank Gospodarki Żywnościowej SA O/Katowice. Następnie w latach 1998-2013 pracowała m.in. jako Straszy Specjalista w Departamencie Audytu, Naczelnik Zamiejscowego Wydziału Restrukturyzacji i Windykacji oraz Kierownik Sekcji Kontroli banków spółdzielczych w Departamencie Audytu w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. (aktualnie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.). Od 2014 r. jest audytorem wewnętrznym w Banku Spółdzielczym w Pszczynie.

Czytaj więcej

mniej
więcej

Tomasz Gajdziński

Członek Rady Nadzorczej

Skuteczny menadżer w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, posiadający wieloletnie doświadczenie w firmie o rozbudowanych strukturach. Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie międzynarodowej. Doświadczenie w budowaniu oraz organizacji pracy dużych zespołów.

W latach 1993 – 2003 swoją karierę budował w Mieszko S.A. gdzie zaczynał jako Kierownik Marketingu, żeby awansować na Prezesa Zarządu w latach 1998-2003 gdzie był odpowiedzialny m.in. za: Zarządzanie 1000 osobową załogą; prowadzenie, nadzór i kontrola wszystkich działów,  w tym: produkcji, technologicznego, księgowości, sprzedaży i marketingu, personalny; realizacja planów produkcji i sprzedaży; koordynowanie współpracy z klientami strategicznymi, w tym podpisywanie i realizacja umów wieloletnich. W latach 2003-2005 Prezes zarządu Silvest S.A. W latach 2005-2010 odpowiedzialny za Hyperion S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. W 2012 r. Business Developer w Piecbud-Piecexport S.A. Dabrowa Górnicza oraz Bolix S.A. Żywiec Grupa Berger India. Partner Zarządzający w firmie Nawigator Capital S.A. (czerwiec 2012 r.); Vice Prezes JARS   Polskie Laboratoria Badawcze (styczeń –czerwiec 2013 r.) Obecnie Biznes Partner w Business Consulting Katowice.

Od grudnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Czytaj więcej

mniej
więcej

Marek Witkowski

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw.

Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich. Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Czytaj więcej

mniej
więcej

Grzegorz Skowroński

Sekretarz Rady Nadzorczej

Radca prawny; Prokurent.

W latach 2006 – 2011 pracował w Kancelarii Prawnej Baker&McKenzie. Od 2012 r. Dyrektor Działu Prawnego, Prokurent w międzynarodowej firmie deweloperskiej Hochtief Development Poland sp. z. o.o. Od grudnia 2015 r. kieruje praktyką prawa nieruchomości w austriackiej kancelarii Wolf Theiss.

Czytaj więcej

mniej
więcej
 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby akcji są:   

Akcjonariusz l. akcji % akcji l.głosów WZA % głosów WZA
Marek Witkowski            260 000    23,91%            260 000    23,91%
Marcin Billewicz            217 441    20,00%            217 441    20,00%
Certus Development sp. z o.o SKA            108 720    10,00%            108 720    10,00%
Pelagia Billewicz               92 405    8,50%              92 405    8,50%
PAI sp. z o.o. Finance SK               56 892    5,23%              56 892    5,23%
Pozostali akcjonariusze            351 748    32,35%            351 748    32,35%

 

Zamierzeniem Zarządu Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu decyzji w zakresie przeznaczenia części zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, które powinno być uzależnione od potrzeby utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Copernicus Securities S.A., a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organ nadzoru.

Historia wypłat dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.979.583,21 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), w następujący sposób:

 • zysk w kwocie 3.261.618,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych przeznaczy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje 3,00 złote na każda akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 67.850).
 • zysk w kwocie 1.717.965,21 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczy na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. przykłada dużą wagę do zasad ładu korporacyjnego, szeroko rozumianego zarządzania spółką: podjęte w ostatnim czasie inicjatywy, opracowania i wdrożenia reguł (zasad) dobrych praktyk. Dlatego też polityka informacyjna spółki ma za zadanie umacniać jej transparentność oraz stale poprawiać jakość komunikacji z otoczeniem.

Polityka informacyjna Copernicus Securities S.A.

Zarząd Copernicus Securities S.A. przedstawia informację o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
Informacja o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny wyników za 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i oceny wyników za 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej sprawozdanie jednostkowe za 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej sprawozdanie skonsolidowane za 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej sprawozdanie jednostkowe za 2016_

Sprawozdanie Rady Nadzorczej skonsolidowane za 2016
Informacja o niezależności członków Rady nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej_Zasady Ładu Korporacyjnego CSSA za 2015r.

Ocena Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. Zasady Ładu Korporacyjnego za 2016

 • Raport bieżący | 06.11.2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30 października 2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 października 2017 r.:

  1. Marek Witkowski – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 260.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 44,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 23,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  1. Marcin Billewicz – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 217.441 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 37,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
  1. Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 2017 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 586.161 sztuk akcji Spółki, stanowiących 586.161 głosów w Spółce, co stanowi 53,91% ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  mniej
  więcej
 • WALNE ZGROMADZENIE | 30.10.2017

  Treść Uchwał podjętych na NWZA Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. w dniu 30 października 2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 października 2017 r., wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

  20171030 załącznik – treść uchwał NWZA

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 10.10.2017

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji

  Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 17 października 2017 roku otrzymał informację od Pani Dagmary Dąblewskiej o jej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 30 października 2017 roku. tj. dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającego na celu powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

  Podstawa prawna:

  § 3 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś , Członek Zarządu

  mniej
  więcej
 • WALNE ZGROMADZENIE | 04.10.2017

  Zwołanie w nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities S.A.

  Zarząd Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) w nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego o numerze 15 z dnia 22 września 2017 r., informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 października 2017 roku z przyczyn formalno – prawnych.

  Jedocześnie informujemy o zwołaniu w nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się 30 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

  W załączeniu przekazujemy informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

   

  2017-10-30_Regulamin Rady Nadzorczej Copernicus Securities SInformacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Spółce_Copernicus_Securities_S.A._30_10_2017

  Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_NWZ_30_10_2017

  Projekty_Uchwał_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_30_10_2017

  Wzór_pełnomocnictwa_na_NWZA_30_10_2017

  Zwołanie_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_30_10_2017

   

  mniej
  więcej
 • WALNE ZGROMADZENIE | 22.09.2017

  Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Copernicus Securities SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd Copernicus Securities SA („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się 19 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

  W załączeniu przekazujemy informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

  Joanna Sikorska, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  2017-10-19_Regulamin Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Spółce_Copernicus_Securities_S.A._19_10_2017 Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_NWZ_19_10_2017. Projekty_Uchwał_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_19_10_2017. Wzór_pełnomocnictwa_na_NWZA_19_10_2017.

  Zwołanie_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spółki_19_10_2017.

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 08.06.2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 8 czerwca 2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 czerwca 2017 r.:

  1. Marek Witkowski – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 271.892 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 45,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. oraz stanowi 25,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

  2. Marcin Billewicz – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 217.440 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 36,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. oraz stanowi 20,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

  3. Certus Development Sp. z o.o. SKA – posiadający na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. oraz stanowi 10,00 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

  Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 czerwca 2017 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 602.547 sztuk akcji Spółki, stanowiących 602.547 głosów w Spółce, co stanowi 55,42% ogólnej liczby głosów.

  Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 08.06.2017

  Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 8.06.2017 r.

  Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Załącznik zawiera również informację o uchwałach objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte.
  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 12.05.2017

  Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Copernicus Securities SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd Copernicus Securities SA („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.

  W załączeniu przekazujemy informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Marek Witkowski, Prezes Zarządu

  Tomasz Piekuś, Członek Zarządu

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Copernicus Securities S.A.

  Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 8.06.17

  Projekty uchwał Zgromadzenia Walnego 8.06.17

  Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 8.06.17

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 8.06.17

  mniej
  więcej
 • Walne Zgromadzenie | 12.05.2017

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  8 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Copernicus Securities S.A. w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5.

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 26.08.2016

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  26 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:15 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne Zgromadzenie | 27.04.2016

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  27 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 30.06.2015

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  30 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 11.05.2015

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  11 maja 2015 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 12.02.2015

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  12 lutego 2015 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 30.06.2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  30 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 26.05.2014

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  26 maja 2014 roku o godzinie 12:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 27.01.2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  24 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzywczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5.

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 18.12.2013

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  18 grudnia 2013 roku o godzinie 12:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5.

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 01.07.2013

  Nadzywczajne Walne Zgromadzenie

  1 lipca 2013 roku o godzinie 16:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5.

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 09.05.2013

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  9 maja 2013 roku o godzinie 11:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 29.06.2012

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  29 czerwca 2012 roku o godzinie 13:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 28.05.2012

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  28 maja 2012 roku o godzinie 16:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 25.08.2011

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  25 sierpnia 2011 roku o godzinie 15:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 26.06.2011

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  26 czerwca 2011 roku o godzinie 14:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej
 • Walne zgromadzenie | 30.03.2011

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  30 marca 2011 roku o godzinie 14:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Securities SA w siedzibie spółki przy ul. Grójeckiej 5

  mniej
  więcej

 

Tomasz Piekuś
Członek Zarządu

E: tomasz.piekus@copernicus.pl

Kontakt

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Napisz do nas a my skontaktujemy się z Tobą.

Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

+48 22 44 00 100
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czytaj dalej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Czytaj dalej
* pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione