przewiń

Pośrednictwo w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym

Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów przy transakcjach na papierach wartościowych takich jak akcje, obligacje (zdematerializowane oraz w formie materialnej), a także certyfikaty inwestycyjne. Pośrednictwo Domu Maklerskiego, jako instytucji nadzorowanej, zapewnia bezpieczeństwo i profesjonalizm obrotu. Z naszych usług skorzystało już wielu Klientów.

Zakres usług

 • Ustalanie struktury transakcji;
 • Dostarczenie projektów dokumentacji transakcyjnej i współpraca przy jej dostosowaniu;
 • Rozliczenie  i rozrachunek zawartej transakcji zgodnie z ustaleniami stron;

Dom Maklerski oferuje dostęp do rynku OTC na poniższych papierach dłużnych:

 • Obligacje skarbowe (wysoka płynność, duże bezpieczeństwo),
 • Nieskarbowe papiery dłużne (obligacje korporacyjne; obligacje komunalne),
 • Euroobligacje – denominowane w walutach obcych (krajowe; zagraniczne).

Usługi brokerskie na rynkach giełdowych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi na GPW na które składają się :

 • Plasowanie dużych pakietów akcji,
 • Aktywne kojarzenie transakcji na płynnych i niepłynnych papierach , wyszukiwanie drugiej strony transakcji,
 • Atrakcyjne i konkurencyjne stawki prowizji, negocjowane przy dużych pakietach akcji,
 • Indywidualną opiekę nad inwestorem.
call KONTAKT Z BIUREM MAKLERSKIM :
+48 22 44 00 123
+48 607 246 056 (numer awaryjny)

 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pełnienia funkcji Animatora Rynku dla papierów wartościowych spółek notowanych na GPW (w tym z indeksu WIG20), a także na NewConnect i Catalyst. Obecnie pełnimy tę funkcję dla 13 emitentów GPW, 18 emitentów NewConnectoraz kwotujemy 11 serii obligacji wyemitowanych na Catalyst.

Zadania Animatora

 • Gwarantowanie poprawnej płynności walorów spółki,
 • Stałe zamieszczanie ofert kupna i sprzedaży na danym walorze  z określonymi widełkami cenowymi oraz wartością oferty, co uregulowane jest w umowie ze spółką (wystawiamy do karnetu zleceń większą ilość zleceń niż wynika to z umowy),
 • Obowiązek wprowadzania swoich zleceń kupna/sprzedaży do arkusza przed określeniem kursu otwarcia/zamknięcia/kursu jednolitego,
 • Utrzymywanie w trakcie sesji minimalnej wielkości zleceń w arkuszu,
 • Utrzymywanie odpowiedniego spreadu (określonej maksymalnej różnicy pomiędzy limitem kupna  i sprzedaży) w swoich zleceniach,
 • Po realizacji wprowadzonego przez siebie zlecenia obowiązek wprowadzania nowego zlecenia.

Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Poszukujemy najefektywniejszego rozwiązania, dobranego na miarę potrzeb i możliwości Klienta m.in. poprzez:

 • Emisje obligacji

  – określamy strukturę transakcji, zajmujemy się kompleksową obsługą analityczną, dokumentacyjną i prawną, plasujemy emisje, opcjonalnie zajmujemy się wprowadzaniem obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst organizowanym przez GPW S.A. w Warszawie; obsługę całego procesu ułatwia nam bogate doświadczenie w realizacji projektów, umiejętność nieszablonowego podejścia do oczekiwań Klientów, rozległe relacje z rynkiem, a co za tym znajomość potrzeb i oczekiwań aktywnych inwestorów.

 • Emisje akcji

  – podobnie jak przy emisji obligacji zajmujemy się kompleksową obsługą pod względem struktury transakcji, analizy, dokumentacji, obsługi prawnej i sprzedaży; dodatkowym atutem jest posiadanie przez nas statusu Autoryzowanego Doradcy, którego rola jest niezbędna w procesie upublicznienia wyemitowanych akcji. Aktywnie uczestniczymy w procesie wprowadzania akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez GPW S.A. w Warszawie.

 • Transakcje M&A

  – Naszą rolą jest ocena możliwości realizacji transakcji w aspektach finansowych, strategicznych i operacyjnych, jej odpowiednie ustrukturyzowanie, dokonanie wycen, analizy ekonomiczno-finansowej, przygotowanie dokumentacji ofertowej, pozyskanie ofert nabycia, wsparcie Zarządu w negocjacjach warunków transakcji, przy podpisywaniu umów inwestycyjnych, a także w późniejszej obsłudze zobowiązań.

Dodatkowym elementem poza pozyskaniem finansowania jest kompleksowa obsługa procesu wezwania:

 • Zajmujemy się przygotowaniem projektu Procedury postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki (łącznie z wymaganymi załącznikami), pośredniczymy w tej transakcji,
 • Przygotowujemy treści wezwania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem,
 • Reprezentujemy Klienta przez KDPW, GPW, KNF.
 • Kierujemy wezwania od akcjonariuszy spółki i zajmujemy się organizacją spotkań z akcjonariuszami instytucjonalnymi,
 • Obsługujemy wezwanie poprzez platformę 4brokernet, weryfikujemy dokumentację, przyjmujemy zapisy, kontaktujemy się z KDPW i GPW w celu rozliczenia transakcji.

Procedury organizacyjne powiązane z obszarem realizacji transakcji fuzji i przejęć oraz wiążące się z nimi procesy analityczne są wieloetapowe i złożone.

Współpraca z Copernicus Securities w ramach działań Corporate Finance gwarantuje wysoką jakość doradztwa i kompleksowość usług umożliwiając Klientowi:

 • Sprawną koordynację całego projektu, sporządzenie wymaganej dokumentacji transakcyjnej, wybór i kojarzenie stron transakcji, istotne zaangażowanie w negocjacje
 • Dostęp do wiedzy eksperckiej doradcy, posiadanych przez niego kontaktów rynkowych oraz właściwych dla struktury transakcji narzędzi analitycznych
 • Optymalizację konstrukcji transakcji, efektywne przeprowadzanie procesów due diligence, sporządzenia wycen, fachowe negocjacje warunków finansowych oraz pozostałych parametrów procesu
 • Znaczące wsparcie w transakcji dla Zarządzających oraz Właścicieli spółki klienta, zmniejszenie skali angażowanego czasu niezbędnego do przeprowadzenia transakcji w sposób kompleksowy
 • Maksymalizację prawdopodobieństwa powodzenia transakcji, osiągnięcie zamierzonego efektu transakcji kompatybilnego z celami Zarządzających i Właścicieli, minimalizację ryzyk niezamknięcia transakcji
 • Rzetelną reprezentację interesów klienta, wzrost jego wiarygodności wobec drugiej strony transakcji

Autoryzowany doradca

Od grudnia 2008 roku posiadamy status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. W tej chwili jesteśmy znaczącą na polskim rynku firmą doradczą i inwestycyjną w tej dziedzinie. Na wysokie kompetencje oraz doświadczenie Copernicus Securities S.A. jako Autoryzowanego Doradcy duży wpływ ma zatrudnianie wykwalifikowanych, certyfikowanych Doradców.

Spółki dla jakich świadczymy usługę :

 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet – Białe Błota Spółka Akcyjna
 • Alejasamochodowa.pl  Spółka Akcyjna
 • Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna

Historyczne >>

Zakres usługi:

 • współpraca w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie implementacji przepisów prawa,
 • pomoc w przygotowaniu,raportówfinansowych, raportów publikowanych w systemach: EBI,ESPI,
 • nadzór nad harmonogramem raportowań,
 • inne.

Archiwizacja dokumentacji w wykonaniu art. 16 Ustawy o obligacjach

Świadczymy usługę tzw. archiwizacji dokumentacji, tj. w wykonaniu art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach emitenci obligacji mogą przekazać w postaci drukowanej do Copernicus Securities S.A. dokumenty, informacje  i komunikaty publikowane na swojej korporacyjnej stronie internetowej wypełniając tym samym obowiązek, który nakłada nie niego ustawodawca.

Usługa przechowywania dokumentów w postaci wydrukowanej powinna być świadczona do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji, który zgodnie z treścią art. 14 ustawy o obligacjach wynosi 10 lat.

Proces delistingu (wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect):
Copernicus oferuje kompleksową obsługę procesu wycofania spółki z obrotu na rynku NewConnect, który obejmuje m.in.:
• przygotowanie i koordynację procesu delistingu,
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków, w tym dostosowanie statutu spółki i dokumentów korporacyjnych,
• doradztwo i reprezentacja Klienta w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• przeprowadzenie procesu wezwania do odkupu akcji,
• przeprowadzenie ewentualnego przymusowego odkupu akcji (sell-out) albo przymusowego wykupu akcji (squeeze-out),
• przygotowanie i obsługa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
• przygotowywanie raportów bieżących.

 

 

 

Administrator hipoteki

Podmiot o którym mowa w art. 31 ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy z emitentem, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta.


Administrator Zabezpieczeń

Podmiot o którym mowa w art. 29 Ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy zawieranej z emitentem obligacji, pełniący funkcję pośredniego wierzyciela emitenta. Administrator zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy (działa jako ich zastępca pośredni), w szczególności reprezentuje interesy obligatariuszy wobec emitenta w zakresie ich zaspokojenia z zabezpieczenia obligacji.


Administrator Zastawu

Oznacza wierzyciela wskazanego umowie dotyczącej ustanowienia zastawu zgodnie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 6 lub art. 29 Ustawy o Obligacjach , działającego w imieniu własnym ale na rachunek obligatariuszy w związku z zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z Obligacji. Administrator Zastawu może zostać ustanowiony również celem zabezpieczenia innych wierzytelności niż z obligacji.


Akcja

Jest to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną. Inwestor nabywający akcje danej spółki staje się jej akcjonariuszem, daje mu to określone prawa. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej.


Aktywa

To zasoby kontrolowane przez przedsiębiorstwo, powastałe w wyniku przeszłych zdarzeń, z których oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przedsiębiorstwa.


AML

Anti-Money Laundring – przeciwdziałanie praniu pieniędzy.


Animator rynku

Funkcja pełniona najczęściej przez dom maklerski, która ma na celu wspieranie płynności obrotu papierami wartościowymi na GPW poprzez wprowadzanie do arkusza zleceń dodatkowych zleceń animatora.


ASO

Oznacza alternatywny system obrotu instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


ASO Catalyst

Oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


ASO NewConnect

Oznacza alternatywny system obrotu akcjami prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Autoryzowany doradca

Autoryzowanym doradcą jest firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisany na listę prowadzoną przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.


Bessa

Bessa to termin oznaczający okres długotrwałego spadku cen na danym rynku. Bessa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest z recesją w danej gospodarce. Początek bessy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów pogarszania się koniunktury.


Book-building

Oznacza proces polegający na przyjmowaniu przez oferującego od inwestorów, w odpowiedzi na przekazaną propozycję nabycia obligacji, deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji ze wskazaniem wysokości marży po jakiej inwestorzy skłonni są je objąć.


C/WK

Wskaźnik cena – wartość księgowa opisujący proporcje bieżącej ceny aktywa do wielkości kapitałów własnych.


C/Z

Wskaźnik cena – zysk informuje ile musimy zapłacić za jednostkę zysku spółki.


CAPM

Capital Asset Pricing Model – model służący do wyceny aktywów kapitałowych, określający relację między stopą zwrotu a ryzykiem danego portfela papierów wartościowych, pozwalający określić czy instrument jest przewartościowany czy niedowartościowany.


Cel emisji obligacji

Rozumie się przez to wskazanie przeznaczenie środków pochodzących z emisji obligacji. Określenie celu emisji jest obowiązkowe, jeżeli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, związek tych jednostek, jednostka władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska. W przypadku wskazania celu, nie jest dopuszczalne przekazanie środków pochodzących z emisji na inne przedsięwzięcia.


Cena emisyjna

Jest to cena instrumentu finansowego po jakiej instrument ten jest zbywany na rynku pierwotnym.


CEPS

Cash Earning Per Share – wielkość zysków gotówkowych przypadająca na jedną akcję.


Corporate Finance

Obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje.


Depozyt zabezpieczający

Środki pieniężne przelewane i pozostawiane na rachunku Administratora Zabezpieczeń/Administratora Hipoteki/Administratora Zastawu do czasu całkowitego wykupu obligacji, stanowiące zabezpieczenie pieniężne ewentualnego dochodzenie przez obligatariuszy wymagalnych wierzytelności z tytułu obligacji.


DFL

Degree of Financial Leverage – stopień dźwigni finansowej informujący jak zmienia się zysk netto spółki w reakcji na zmianę zysku operacyjnego o jednostkę.


DOL

Degree of Operating Leverage – stopień dźwigni operacyjnej informuje o ile zmieni się zysk operacyjny spółki w przypadku zmiany sprzedaży spółki o jednostkę.


Dom maklerski

To podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek oraz doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów i zarządzanie portfelem.


DTL

Degree of Total Leverage – wskaźnik dźwigni calkowitej informujący jak zmieni się zysk netto spółki w przypadku zmiany przychodow o jednostkę.


Due Dilligence

Oznacza proces wszechstronnego badania przedsiębiorstwa lub Nieruchomości, obejmujący m.in. analizę finansową i prawną, zmierzający do uzyskania dokładnego obrazu sytuacji analizowanego zagadnienia, w tym ocenę ryzyka potencjalnych inwestycji.


Dywidenda

Prawo majątkowe rozumiane jako uprawnienie do otrzymania części zysku wypracowanego w spółce w danym roku i przeznaczonego przez walne zgromadzenie do wypłaty udziałowcom/akcjonariuszom spółki w stosunku do posiadanych udziałów/akcji.


Emitent

Podmiot gospodarczy uprawniony do emisji papierów wartościowych.


Ewidencja obligacji

Oznacza ewidencję obligacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3) Ustawy o Obligacjach, prowadzoną przez dom maklerski na podstawie umowy zawartej z emitentem; w przypadku rejestracji obligacji w KDPW, dom maklerski dokona wykreślenia obligacji ze swojej ewidencji, a obligacje będą zapisane w depozycie prowadzonym przez KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW.


FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act – regulacja przyjęta w 2010 r. przez Stany Zjednoczone, dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, od 1 grudnia 2015 r. Polska jest zobowiązana przekazywać informacje dotyczące rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych odpowiednim organom podatkowym w Stanach Zjednoczonych. Umowa nakłada na instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i weryfikacji klientów pod kątem FATCA.


Firma inwestycyjna

Zgodnie z art. 3 pkt. 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oznacza dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.


Fixing

Faza sesji na GPW, podczas której ustalany jest kurs otwarcia bądź zamknięcia danego instrumentu finansowego.


Free operating cash flows (FOCF)

Free Operating Cash Flows wolne gotówkowe przepływy operacyjne. Jest to poziom gotówki jaki generuje firma po uwzględnieniu niezbędnych do podtrzymania działalności wydatków na kapitał trwały i kapitał obrotowy.


Fuzja (połączenie)

Połączenie potocznie nazywane jest fuzją; zgodnie z regulacjami KSH, połączenie spółek może przybrać jedną z następujących form: łączenie się przez przejęcie (inkorporacja, wcielenie), polegające na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej – zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (zjednoczenie), polegające na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki – zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2 KSH.


Giełda Papierów Wartościowych

Instytucja organizująca i zapewniająca możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu. Na giełdach papierów wartościowych handluje się takimi papierami wartościowymi jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. giełdy papierów wartościowych nie tylko regulują obrót papierami wartościowymi, ale także zapewniają zaplecze techniczne, umożliwiające dokonywanie rozliczeń między stronami.


Hipoteka

Oznacza ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, ustanawiane najczęściej na nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, służące zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych. Hipoteka umożliwia zaspokojenie z rzeczy obciążonej niezależnie od tego czyją stała się własnością i w pierwszej kolejności przed wierzycielami osobistymi.


Hossa

To termin oznaczający okres długotrwałego wzrostu cen na danym rynku. Hossa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest ze wzrostem danej gospodarki. Początek hossy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów polepszania się koniunktury.


Instrumenty finansowe

Papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne o których mowa w art. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


IRR

Internal Rate of Return – wewnętrzna stopa zwrotu informuje przy jakiej stopie dyskontowej efekty równają się nakładom przedsięwzięcia inwestycyjnego. Służy do mierzenia zyskowności potencjalnej inwestycji.


ITM

Centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


J

Słownik Inwestora jest przez nas nieustannie wzbogacany. Jeśli masz propozycję haseł, które moglibyśmy opracować – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.


KSH

Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037).


LIBOR

London Interbank Offered Rate, międzybankowa średnia stopa oprocentowania krótkoterminowych kredytów w różnych walutach, wyznaczana na podstawie ofert największych banków w Londynie.


Lokata bankowa

Umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek.


Makler

Osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji (prowizja).


Marża obligacji

Oznacza stałą marżę procentową, która ustalana jest przez emitenta i stanowi najczęściej część oprocentowania obligacji powiększając daną stawkę WIBOR.


MIRR

Modified Internal Rate of Return -zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu uwzględniająca możliwości reinwestycji przepływów pieniężnych po koszcie kapitału firmy.


MNPV

Modified Net Present Value – Zmodyfikowana Wartość Bieżąca Netto. Metoda oceny projektów inwestycyjnych uwzględniająca możliwości reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych uzyskanych z projektu przy stopie innej niż koszt kapitału.


NDA

Jest to umowa o zachowaniu poufności.


Notowania ciągłe

Faza sesji giełdowej podczas której można dokonywac transakcji gieldowych. Zlecenia wprowadzone do arkusza zleceń, jeżeli pozwalają na to warunki, podlegają natychmiastowej realizacji.


Notowania w systemie kursu jednolitego

Jeden z systemów notowań papierów wartościowych na GPW, charakteryzuje się występowaniem fazy fixingu, podczas którego ustalany jest kurs, po którym dokonywane są transakcje.


NPV

Net Present Value – Wartość Bieżąca Netto. Metoda oceny projektów inwestycyjnych polegającaa na zdyskontowaniu prognozowanych przepływów inwestycyjnych i odjęcie ich od nakładów koniecznych do rozpoczęcia inwestycji.


Obligacja

Jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia; ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku określa zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji.


Obligacja komunalna

Jest to obligacja emitowana przez gminy, powiaty oraz województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Obligacja korporacyjna

Jest to obligacja emitowana przez osoby prawne, w tym osoby prawne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) prowadzące działalność gospodarczą lub, b) utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji, osoby prawne upoważnione do emisji obligacji na podstawie odrębnych ustaw, spółki komandytowo-akcyjne.


Obligacja partycypacyjna

Obligacja, która przyznaje obligatriuszom prawo do udziału w zysku emitenta, szczegółowe warunki i zasady tego udziału określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla emitenta.


Obligacja Zamienna

Obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje.


Obligacje imienne

Papiery wartościowe które wskazują konkretną osobę uprawnioną z tytułu obligacji.


Obligacje na okaziciela

Papiery wartościowe które nie zawierają wskazania osoby uprawnionej, natomiast legitymują tego, kto włada fizycznie dokumentem.


Obligacje notowane

Potocznie: obligacje, które są wprowadzone do obrotu w ASO.


Obligacje podporządkowane

Papiery wartościowe z których roszczenia w przypadku likwidacji bądź upadłości emitenta są zaspokajane w ostatniej kolejności, po innych wierzytelnościach w stosunku do danego emitent.


Obligacje skarbowe

Papiery wartościowe o których mowa w art. 100 Ustawy o finansach publicznych, emitowane przez Ministra Finansów, oferowane do sprzedaży w kraju lub zagranicą, oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek.


Obligacje wieczyste

Obligacje niepodlegające wykupowi, uprawniające obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że emitent w warunkach emisji może wskazać przypadki, gdy obligacje wieczyste stają się wymagalne, lub zastrzec prawo ich wykupu, obligacje wieczyste można wykupić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty ich emisji.


Obligacje z prawem pierwszeństwa

Obligacje uprawniające obligatariusza – oprócz innych świadczeń – do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.


Obligatariusz

Jest właścicielem obligacji, zaś emietnt jest jego dłużnikiem i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.


Odcinek zbiorowy

Dokument w którym inkorporowane są co najmniej dwie akcje lub obligacje, reprezentujące te same prawa. Treść i wymogi jakie muszą spełniać odcinki zbiorowe regulują przepisy szczegółowe.


Oferta publiczna

Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, zgodnie z Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


OTM

Out of the Money – to sytuacja w której opcja jest poza pieniądzem czyli wykonanie opcji nie przyniesie wypłaty pieniężnej. W przypadku opcji kupna oznacza, że cena bieżąca jest poniżej ceny wykonania.


Papier wartościowy

Dokument, z którym ściśle związane jest określone prawo majątkowe, jego realizacja może nastąpić tylko poprzez okazanie lub wydanie owego dokumentu. Dzięki bezpośredniemu związkowi prawa majątkowego z dokumentem przeniesienie prawa odbywa się wraz z przekazaniem papieru.


Prawo do akcji

Forma papieru wartościowego, którą otrzymują akcjonariusze, gdy objeli nową emisję akcji spółki. Umożliwia handel akcjami nowej emisji, gdy nie zostały jeszcze zarejestrowane.


Prawo poboru

Jest to instrument uprawniający posiadacza do objęcia nowej emisji akcji spółki.


Próg emisji obligacji

Oznacza minimalną liczbę prawidłowo subskrybowanych i opłaconych obligacji, której osiągnięcie warunkuje dojście emisji obligacji do skutku.


Propozycja nabycia obligacji

W przypadku proponowania nabycia obligacji w inny sposób niż emisja publiczna emitent obligacji zobowiązany jest udostępnić do publicznej wiadomości propozycję nabycia obligacji; ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku określa elementy, które propozycja nabycia obligacji musi zawierać.


Prospekt emisyjny

Dokument, którego udostępnienie do publicznej wiadomości wymaga oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; szczegóły postępowania z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Rachunek papierów wartościowych

Rachunek na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie, oraz Narodowy Bank Polski – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych.


Rada Polityki Pieniężnej

Organ Narodowego Banku Polskiego, w skład której wchodzi 9 członków i Prezes NBP jako Przewodniczący. Do głównych zadań Rady należy ustalanie wysokości stóp procentowych NBP.


Regulamin ASO

Oznacza regulamin alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 roku).


Roadshow

Oznacza cykl spotkań organizowanych przez emitenta z potencjalnymi inwestorami, podczas których prezentowane są warunki oferty nabycia Papierów Wartościowych.


Rynek kapitałowy

Jeden z elementów rynku finansowego, służący pozyskaniu finasowania dla inwestycji średnio i dlugo terminowych. Rynek na którym emitenci pozyskują finansowanie poprzez emisję akcji i obligacji.


Rynek pierwotny

Rynek na którym dochodzi do pierwszej emisji papierów wartościowych np. akcji lub obligacji. Płatność następuje od inwestorów do emitenta.


Rynek pozagiełdowy

Rynek papierów wartościowych, poza giełdą papierów wartościowych, na którym transakcje są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy stronami.


Rynek regulowany

ynek obrotu papierami wartościowymi nad którym nadzór prowadzi KNF. Inwestorzy na równych prawach mają dostęp do informacji o ofertach rynkowych, oraz są traktowani w sposób równy podczas kojarzenia ofert kupna i sprzedaży.


Rynek terminowy

Jest to rynek na którym inwestorzy handlują kontraktami na dostawę papierów wartościowych, towarów, walut.


Rynek wtórny

Rynek na którym papiery wartościowe przechodzą z rąk jednego inwestora do drugiego, wszystkie płatności występują pomiędzy inwestorami. Nie ma płatności do emitenta.


Spread

Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego.


T

Słownik Inwestora jest przez nas nieustannie wzbogacany. Jeśli masz propozycję haseł, które moglibyśmy opracować – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.


Ustawa o Obligacjach

Oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238).


V

Słownik Inwestora jest przez nas nieustannie wzbogacany. Jeśli masz propozycję haseł, które moglibyśmy opracować – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.


WACC

Weightet Avarage Cost of Capital – średni ważony koszt kapitału, służy do obliczenia kosztu kapitału jaki ponosi firma. Często jest stosowany do dyskontowania przepływów pieniężnych w modelach DCF.


Wartość nominalna obligacji

Stanowi podstawowe zobowiązanie emitenta z tytułu zaciągniętej pożyczki.


Warunki Emisji Obligacji

Określają świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy; ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku określa elementy, które warunki emisji obligacji muszą zawierać.


Weksel prosty (sola, zwykły)

Papier wartościowy o którym mowa w Ustawie – prawo wekslowe, jeden z kilku rodzajów weksli w polskim prawie, w którym wystawca przyrzeka bezwarunkowo zapłacić remitentowi określoną kwotę pieniężną (sumę wekslową) w miejscu i w czasie wskazanym w wekslu.


Weksel trasowany (ciągniony)

Papier wartościowy o którym mowa w Ustawie – prawo wekslowe, jeden z kilku rodzajów weksli w polskim prawie, w którym trasant wystawia trasatowi na piśmie polecenie zapłaty określonej kwoty pieniężnej (sumy wekslowej) remitentowi.


WIBOR

Warsaw Interbank Offer Rate – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.


X

Słownik Inwestora jest przez nas nieustannie wzbogacany. Jeśli masz propozycję haseł, które moglibyśmy opracować – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.


YIELD

Stopa zwrotu.


Zapadalność obligacji

Jest to określony w warunkach emisji okres czasu trwania obligacji, tj. okres od daty emisji do dnia ostatecznego wykupu obligacji.


Zastaw

Oznacza ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym i akcesoryjnym, służące zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnej lub niepieniężnej. Zastaw umożliwia zaspokojenie z rzeczy obciążonej niezależnie od tego czyją stała się własnością i w pierwszej kolejności przed wierzycielami osobistymi. Polskie prawo wyróżnia m.in. zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy.


Zastaw finansowy

Odmiana zastawu zwykłego, zabezpieczenie finansowe uregulowane w Ustawie z dn. 2.04.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych przez które rozumie się zastaw na prawach do środków pieniężnych, na wierzytelnościach kredytowych lub na instrumentach finansowych.


Zastaw rejestrowy

Oznacza ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem mogą być wyłącznie rzeczy ruchome albo niektóre zbywalne prawa majątkowe. W odróżnieniu od zastawu zwykłego, do jego powstania niezbędne jest zawarcie umowy na piśmie oraz wpis do rejestru zastawów, przy czym nie jest konieczne wydanie rzeczy.


Zastaw zwykły (inaczej: kodeksowy, ręczny)

Oznacza zastaw uregulowany w art. 306-335 Kodeksu cywilnego, będący ograniczonym prawem rzeczowym, którego przedmiotem mogą być wyłącznie rzeczy ruchome albo niektóre zbywalne prawa majątkowe. Zastaw zwykły powstaje po zawarciu umowy między zastawcą a zastawnikiem i wydaniu rzeczy (umowny) albo na mocy samego prawa (ustawowy.


Zgromadzenie obligatariuszy

Fakultatywna instytucja stanowiąca reprezentację ogółu obligatariuszy, uprawnionych z obligacji danej serii lub objętych tych samym kodem w relacjach z emitentem. Zgromadzenia obligatariuszy jest ustanawiane jeżeli stanowią tak warunki emisji.


Co nas wyróżnia

budynek

Elastyczność

Jako niezależna instytucja finansowa jesteśmy bardziej elastyczni od dużych grup bankowych w zakresie kształtowania warunków współpracy przy zachowaniu najlepszych standardów pracy.

ludzie

Bogate doświadczenie

Posiadamy długoletnie doświadczenie doradcze z realizacji projektów dla różnych sektorów gospodarki i zróżnicowanej skali działania. Cechuje nas nowatorskie podejście do rynku kapitałowego.

glowa

Zespół ekspertów

Jesteśmy zespołem specjalistów o potwierdzonych kompetencjach, obsługujący projekty profesjonalnie i kompleksowo. Znamy potrzeby i oczekiwania aktywnych inwestorów, pozostajemy z nimi w stałym kontakcie.

Wybrani klienci

Kontakt

Skontaktuj się

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Napisz do nas a my skontaktujemy się z Tobą.

Copernicus Securities S.A.
Aleja Jana Pawła II 22 (budynek Q22 piętro III)
00-133 Warszawa

+48 22 44 00 100
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicusdm.pl
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czytaj dalej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Czytaj dalej
* pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione