MiFID

MiFID: Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), która ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej.

Copernicus Securities S.A. w trosce o najwyższy standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo swoich Klientów wdrożył postanowienia MiFID.

Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującego Klientom firm inwestycyjnych, poprzez:

  • rzetelne, profesjonalne i uczciwe działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta;
  • przekazywanie Klientom pełnej, rzetelnej, nie budzącej wątpliwości oraz nie wprowadzającej w błąd informacji;
  • zapewnienie poziomu usług odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom Klientów.

Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów produktów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów.

MiFID zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID, takie jak wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

Na gruncie prawa polskiego, w związku z implementacją dyrektywy MiFD, dokonano m.in. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych i na jej podstawie Minister Finansów wydał w dniu 16 lipca 2013 r. Rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 847), (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Copernicus Securities S.A., świadcząc usługi pośrednictwa w zbywaniu i nabywaniu jednostek uczestnictwa Copernicus FIO, spełnia wymogi Rozporządzenia poprzez Test określający Profil Inwestycyjny.

Profil Inwestycyjny określa sposób, w jaki Klient inwestuje oraz nastawienie Klienta do stopy zwrotu z planowanych inwestycji i ryzyka z nim związanego. Niemniej dokonanie przez Copernicus Securities S.A. oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta, nie stanowi świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.