Dematerializacja akcji

 

Dematerializacja akcji to proces polegający na pozbawieniu akcji, będącej papierem wartościowym, jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze.

 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż dematerializacji podlegać będą nie tylko akcje lecz również instrumenty finansowe wynikające z akcji jak np. prawa poboru akcji.

Nowa rzeczywistość – zmiany w Kodeksie spółek handlowych

 

Przygotowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, została w dniu 6 września 2019 r. podpisana została przez Prezydenta Polski. Konsekwencją nowelizacji jest wprowadzenie na wszystkie obecnie funkcjonujące spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku dematerializacji akcji, które finalnie od 2021 roku nie będą mogły już posiadać formy dokumentu oraz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy .

 

W praktyce oznacza to, że spółki publiczne obecne na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu będą musiały zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Natomiast spółki niepubliczne będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy lub zdematerializować swoje akcje w depozycie papierów wartościowych KDPW

Daty istotne dla spółek

 

  • 1 stycznia 2020 r. – wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne muszą posiadać własne strony internetowe wraz z wydzielonym na niej miejscem do komunikacji z akcjonariuszami
  • 30 czerwca 2020 r. – graniczna data na dokonanie wyboru podmiotu dokonującego dematerializacji oraz prowadzącego ewidencję papierów wartościowych , a także na publikację pierwszego wezwania akcjonariuszy
  • 31 października 2020 r. – graniczna data na ostatnie wezwanie akcjonariuszy
  • 1 stycznia 2021 r. – utrata ważności przez akcje pozostające wciąż w formie dokumentowej, spółki nie mogą prowadzić księgi akcyjnej ani wydawać dokumentów akcji
  • 1 stycznia 2026 r. – dokumenty akcji niezłożone przez akcjonariuszy do spółki, a więc i niezdematerializowane, utracą swoją moc a ich posiadacze utracą ochronę praw członkowskich w spółce

 

 


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń lub napisz do nas !

+48 22 123 90 15

koszt połączenia wg taryfy operatora

dematerializacja.akcji@copernicus.pl

 


 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Piotrem Jakubowskim, p.o. Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. na temat dematerializacji akcji.

 

 


 

 

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z domem maklerskim Copernicus Securities S.A.?

 

 

Naszym Klientom gwarantujemy kompleksową obsługę i wsparcie ekspertów. Szczególnie wyróżniają nas:

  • profesjonalizm domu maklerskiego Copernicus Securities S.A. w kreacji i zarządzaniu
  • współpraca z renomowanymi i uznanymi na rynku finansowym w Polsce kancelariami prawnymi
  • zapewnienie poufności informacji otrzymywanych na każdym etapie usługi
  • skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów
  • wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu rejestracji papierów wartościowych w KDPW

 


 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Na czym polega dematerializacja akcji?

Dematerializacja akcji to proces polegający na pozbawieniu akcji, będącej papierem wartościowym, jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze. Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Od 1 marca 2020 roku emitowane będą również przez nowy rodzaj spółki kapitałowej jaką będzie tzw. prosta spółka akcyjna.

 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż dematerializacji podlegać będą nie tylko akcje lecz również instrumenty finansowe wynikające z akcji jak np. prawa poboru akcji.

Jaki jest cel dematerializacji akcji?

Celem dematerializacji akcji jest ułatwienie obrotu i wykonywania praw z tych papierów wartościowych, a także ograniczanie ryzyk związanych z utratą tradycyjnego dokumentu, co mogłoby wystąpić w przypadku posiadania akcji mających postać materialną.

 

Z perspektywy samych spółek, dematerializacja akcji wiąże się m.in. z wyeliminowaniem kosztów związanych z koniecznością druku, przechowywania i przenoszenia akcji w formie dokumentowej, ogranicza również ryzyko związane z rozporządzaniem akcjami. Zwiększa natomiast koszty funkcjonowania spółki o koszty samej dematerializacji akcji i prowadzenia ich elektronicznej ewidencji przez uprawniony do tego podmiot.

 

Z perspektywy organów państwowych, dematerializacja akcji umożliwiać będzie przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom finansowym, w tym głównie praniu pieniędzy, a także będzie pozwalała pozyskać organom informacje na temat właścicieli takich spółek.

Z czego wynika obowiązek dematerializacji akcji?

Pierwsze prace legislacyjne dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych, rozpoczęły się jeszcze przed 2018 rokiem. W lutym 2018 roku został opublikowany projekt zmiany przepisów. Po licznych konsultacjach przygotowana została nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, która w dniu 6 września 2019 r. podpisana została przez Prezydenta Polski. Konsekwencją nowelizacji jest wprowadzenie na wszystkie obecnie funkcjonujące spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku dematerializacji akcji, które finalnie od 2021 roku nie będą mogły już posiadać formy dokumentu oraz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub przez bank powierniczy, albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Co ważne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych.

 

W praktyce oznacza to, że spółki publiczne obecne na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu będą musiały zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Natomiast spółki niepubliczne będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy lub zdematerializować swoje akcje w depozycie papierów wartościowych KDPW

Co spółki muszą zrobić by dokonać dematerializacji akcji?

Przede wszystkim spółki muszą dokonać wyboru podmiotu, w którym akcje spółki będą zdematerializowane. Jest to albo dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub bank powierniczy – wówczas akcje ewidencjonowane będą w tzw. rejestrze akcjonariuszy, albo zdecydować się na usługę dostarczaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – wówczas akcje ewidencjonowane są w depozycie papierów wartościowych.

 

Następnie spółki będą musiały podpisać z wybranym podmiotem umowę, w wyniku której dokonana zostanie dematerializacja akcji i będzie prowadzona w sposób elektroniczny ich ewidencja. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia, a w przypadku gdy jest to nowozakładana spółka wyboru takiego dokonują założyciele spółki. Analogicznie dokonywany jest wybór Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, gdzie również wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia.

Co istotne, istniejące obecnie już spółki, powinny dokonać takiego wyboru nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.

 

Po zawarciu umowy z wybranym przez siebie podmiotem, spółki powinny następnie dokonać pięciokrotnie wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w tej spółce. Wezwania takie muszą być dokonane w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki w miejscu specjalnie wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Informacja na stronie musi być zamieszczona przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Noweli KSH z dnia 30 sierpnia 2019 roku pierwsze wezwanie musi być dokonane do 30 czerwca 2020 roku. Każde kolejne w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji spółka musi dokonać w taki sam sposób jak zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. A więc gdy występują akcje na okaziciela, a statut takiej spółki nie stanowi inaczej, wezwania publikowane powinny być w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Co ważne spółki, które nie posiadają strony internetowej, muszą stronę taką utworzyć i posiadać począwszy już od 1 stycznia 2020 roku

Jakie są obecnie istotne daty dla spółek?

Po pierwsze, 1 stycznia 2020 roku od kiedy wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą posiadać własne strony internetowe wraz z wydzielonym na niej miejscem do komunikacji z akcjonariuszami.

 

Po drugie, 30 czerwca 2020 roku do kiedy powinien być dokonany wybór podmiotu dokonującego dematerializacji i następnie ewidencji papierów wartościowych. Jest to również graniczna data na dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy.

 

Po trzecie, 1 stycznia 2021 roku od kiedy, akcje pozostające wciąż w formie dokumentowej utracą z mocy prawa swoją ważność. Spółki nie będą mogły również prowadzić już księgi akcyjnej ani wydawać dokumentów akcji.

 

Po czwarte, 1 stycznia 2026 roku od kiedy to dokumenty akcji niezłożone przez akcjonariuszy do spółki, a więc i niezdematerializowane, utracą swoją moc a ich posiadacze utracą ochronę praw członkowskich w spółce.