-->
obligatoryjna dematerializacja akcji
zmiana terminów

W związku z występującą pandemią koronawirusa oraz choroby COVID-19, rząd polski zdecydował się przesunąć niektóre terminy związane z obowiązkową dematerializacją akcji oraz prowadzeniem rejestru akcjonariuszy spółek. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) wprowadziła nowe terminy:

- przesunięcie z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. ostatecznego terminu na wybór i zawarcie umowy z podmiotem dokonującym dematerializacji akcji i prowadzącym następnie rejestr akcjonariuszy spółki, a także terminu dokonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce akcji, będących w formie dokumentowej

- przesunięcie z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. terminu utraty ważności przez akcje będące w formie dokumentowej oraz ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany wyłącznie w terminach związanych z procesem dematerializacji akcji. Zasady jej wykonania pozostają natomiast bez zmian.

Tarcza Antykryzysowa 4.0

Wybrane przesunięcia obowiązku przeprowadzenia dematerializacji akcji:

Zgodnie z art. 73 tak zwanej Tarczy Antykryzysowej 4.0 (tj. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), uległy zmianie terminy obowiązku przeprowadzenia obligatoryjnej dematerializacji akcji przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne, które znajdują się w upadłości i które nie dokonały jeszcze pierwszego wezwania akcjonariuszy do zwrotu do spółki akcji, będących nadal w formie dokumentowej.

Obowiązek przeprowadzenia obowiązkowej dematerializacji powstaje dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego takich spółek. Tym samym wybrane terminy związane z procesem dematerializacji akcji przez te spółki ulegają odpowiednio następującemu przesunięciu:

- wejście w życie rejestru akcjonariuszy spółki – począwszy z pierwszym dniem po upływie w/w okresu 12 miesięcznego

- dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy przez spółkę – najpóźniej do pierwszego dnia po upływie 6 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego;

- utrata mocy dowodowej przez dokument akcji (tj. moment utraty ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których akcje nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy) – począwszy od pierwszego dnia po upływie 5 lat od upływu w/w okresu 12 miesięcznego.

nowa rzeczywistość

Przygotowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, podpisana została w dniu 6 września 2019 roku przez Prezydenta Polski. Konsekwencją nowelizacji jest wprowadzenie na wszystkie obecnie funkcjonujące spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku dematerializacji akcji, które finalnie od 2021 roku nie będą mogły już posiadać formy dokumentu oraz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

Spółki publiczne obecne na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu będą musiały zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Spółki niepubliczne będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy lub zdematerializować swoje akcje w depozycie papierów wartościowych KDPW. Akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w dwóch różnych rejestrach akcjonariuszy prowadzonych przez uprawniony do tego podmiot lub w rejestrze Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

operacja - dematerializacja
Dematerializacja akcji to proces polegający na pozbawieniu akcji jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej, i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze. Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dematerializacji podlegać będą nie tylko akcje lecz również instrumenty finansowe wynikające z akcji, jak np. prawa poboru akcji.
00dni
00godz
00min
00sec
pozostało do podpisania umowy z podmiotem, który przeprowadzi dematerializację akcji oraz stworzy rejest akcjonariuszy.
Skontaktuj się z nami - zrobimy to za Ciebie!
co? kiedy?
co? kiedy?

01.01.2020

Obowiązek posiadania strony www wraz z wydzielonym na niej miejscem do komunikacji z akcjonariuszami.

01.01.2020 - 30.09.2020

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a Zarząd podpisuje umowę.

30.09.2020

Ostateczny termin na publikację pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.

30.09.2020 - 31.01.2021

Kolejne wezwania do złożenia akcji w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc - łącznie 5

01.03.2021

Utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej. Ukonstytowanie się rejestru akcjonariuszy.

01.01.2026

Utrata ochrony praw akcjonariuszy, którzy nie złożyli akcji w spółce i nie zostały zdematerializowane i ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

grupa Copernicus

Jesteśmy obecni na rynku finansowym od ponad 15 lat. Największe podmioty wchodzące w jej skład to dom maklerski Copernicus Securities S.A. oraz Copernicus Capital TFI S.A.

Podczas ponad dekady działalności w polskim sektorze finansowym staliśmy się częścią jego transformacji oraz rozwoju. Poznaliśmy i rozumiemy potrzeby naszych klientów, czego efektem jest synergia działań spółek wchodzących w skład Grupy Copernicus, pozwalając nam wypracować efektywny model świadczenia kompleksowej usługi dla klientów, którzy w jednym miejscu mogą znaleźć szeroki wachlarz produktów i usług finansowych.

grupa
Copernicus
w liczbach
6
mld PLN wartość przeprowadzonych emisji obligacji
>8
mld PLN wartość zarządzanych aktywów
15
lat na rynku finansowym
150
pracowników i współpracowników
200
emitentów
800
liczba prowadzonych rejestrów obligatariuszy
dlaczego my?

Najprostsza oferta na rynku bez ukrytych kosztów.

Automatyzacja procesu dematerializacji akcji, prosty i intuicyjny rejestr akcjonariuszy spółek, wsparcie przy czynnościach składania dokumentów akcji.

Ugruntowana pozycja rynkowa, stabilny akcjonariat i solidne fundamenty kapitałowe.

Kompleksowa obsługa i wsparcie ekspertów.

Profesjonalizm w kreacji i zarządazniu potwierdzony tysiącami zadowolonych klientów.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu rejestracji papierów wartościowych w KDPW.

zrobimy to za Ciebie!

Prawdopodobnie mamy najłatwiejszy sposób obsługi przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.
Nie czekaj - skontaktuj się z nami.

infolinia + 48 22 123 90 15

dematerializacja@copernicus.pl
Niestety nie udało nam się wysłać Twojej wiadomości.
Twoja wiadomość została wysłana
FAQ
Na czym polega dematerializacja akcji?

Dematerializacja akcji to proces polegający na pozbawieniu akcji, będącej papierem wartościowym, jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze. Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Od 1 marca 2020 roku emitowane będą również przez nowy rodzaj spółki kapitałowej jaką będzie tzw. prosta spółka akcyjna.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż dematerializacji podlegać będą nie tylko akcje lecz również instrumenty finansowe wynikające z akcji jak np. prawa poboru akcji.

Jaki jest cel dematerializacji akcji?

Celem dematerializacji akcji jest ułatwienie obrotu i wykonywania praw z tych papierów wartościowych, a także ograniczanie ryzyk związanych z utratą tradycyjnego dokumentu, co mogłoby wystąpić w przypadku posiadania akcji mających postać materialną.
Z perspektywy samych spółek, dematerializacja akcji wiąże się m.in. z wyeliminowaniem kosztów związanych z koniecznością druku, przechowywania i przenoszenia akcji w formie dokumentowej, ogranicza również ryzyko związane z rozporządzaniem akcjami. Zwiększa natomiast koszty funkcjonowania spółki o koszty samej dematerializacji akcji i prowadzenia ich elektronicznej ewidencji przez uprawniony do tego podmiot.
Z perspektywy organów państwowych, dematerializacja akcji umożliwiać będzie przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom finansowym, w tym głównie praniu pieniędzy, a także będzie pozwalała pozyskać organom informacje na temat właścicieli takich spółek.

Z czego wynika obowiązek dematerializacji akcji?

Pierwsze prace legislacyjne dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych, rozpoczęły się jeszcze przed 2018 rokiem. W lutym 2018 roku został opublikowany projekt zmiany przepisów. Po licznych konsultacjach przygotowana została nowelizacja kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku, która w dniu 6 września 2019 r. podpisana została przez Prezydenta Polski. Konsekwencją nowelizacji jest wprowadzenie na wszystkie obecnie funkcjonujące spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązku dematerializacji akcji, które finalnie od 2021 roku nie będą mogły już posiadać formy dokumentu oraz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub przez bank powierniczy, albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Co ważne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych.
W praktyce oznacza to, że spółki publiczne obecne na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu będą musiały zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Natomiast spółki niepubliczne będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy lub zdematerializować swoje akcje w depozycie papierów wartościowych KDPW

Co spółki muszą zrobić by dokonać dematerializacji akcji?

Przede wszystkim spółki muszą dokonać wyboru podmiotu, w którym akcje spółki będą zdematerializowane. Jest to albo dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lub bank powierniczy – wówczas akcje ewidencjonowane będą w tzw. rejestrze akcjonariuszy, albo zdecydować się na usługę dostarczaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – wówczas akcje ewidencjonowane są w depozycie papierów wartościowych.
Następnie spółki będą musiały podpisać z wybranym podmiotem umowę, w wyniku której dokonana zostanie dematerializacja akcji i będzie prowadzona w sposób elektroniczny ich ewidencja. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia, a w przypadku gdy jest to nowozakładana spółka wyboru takiego dokonują założyciele spółki. Analogicznie dokonywany jest wybór Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, gdzie również wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia. Co istotne, istniejące obecnie już spółki, powinny dokonać takiego wyboru nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.
Po zawarciu umowy z wybranym przez siebie podmiotem, spółki powinny następnie dokonać pięciokrotnie wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w tej spółce. Wezwania takie muszą być dokonane w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki oraz zamieszczone na stronie internetowej spółki w miejscu specjalnie wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Informacja na stronie musi być zamieszczona przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Noweli KSH z dnia 30 sierpnia 2019 roku pierwsze wezwanie musi być dokonane do 30 czerwca 2020 roku. Każde kolejne w odstępie nie dłuższym niż 1 miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji spółka musi dokonać w taki sam sposób jak zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. A więc gdy występują akcje na okaziciela, a statut takiej spółki nie stanowi inaczej, wezwania publikowane powinny być w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Co ważne spółki, które nie posiadają strony internetowej, muszą stronę taką utworzyć i posiadać począwszy już od 1 stycznia 2020 roku

Jakie są istotne daty dla spółek?

Po pierwsze, 1 stycznia 2020 roku od kiedy wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą posiadać własne strony internetowe wraz z wydzielonym na niej miejscem do komunikacji z akcjonariuszami.
Po drugie, 30 czerwca 2020 roku do kiedy powinien być dokonany wybór podmiotu dokonującego dematerializacji i następnie ewidencji papierów wartościowych. Jest to również graniczna data na dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy.
Po trzecie, 1 stycznia 2021 roku od kiedy, akcje pozostające wciąż w formie dokumentowej utracą z mocy prawa swoją ważność. Spółki nie będą mogły również prowadzić już księgi akcyjnej ani wydawać dokumentów akcji.
Po czwarte, 1 stycznia 2026 roku od kiedy to dokumenty akcji niezłożone przez akcjonariuszy do spółki, a więc i niezdematerializowane, utracą swoją moc a ich posiadacze utracą ochronę praw członkowskich w spółce.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami - jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Dom Maklerski
Copernicus Securities S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa